НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА МАРКА

Съгласно член 9 от Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Марка, която е регистрирана по реда на Закона за марките и географските означения в Патентното ведомство на Република България има действие само на територията на Република България.

Представител по индустриална собственост Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на Вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Стратегически анализ;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на по-ранни права;
 • Заявка за национална регистрация на търговска марка пред Патентното ведомство на Република България;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на търговска марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Представителство в случай на подадена опозиция против регистрацията на търговска марка;
 • Поддържане на търговски марки след регистрацията:
 • Вписване на промяна на име или на адрес на притежателя на търговска марка;
 • Вписване на ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана търговска марка;
 • Съдействие при прехвърляне на търговска марка;
 • Лицензия на търговска марка;
 • Изготвяне на опозиция срещу регистрация на търговска марка;
 • Изготвяне на правила за използване на колективни и сертификатни марки;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистрирана търговска марка;
 • Изготвяне и подаване на искане за отмяна на търговска марка ;
 • Изготвяне и подаване на искане за заличаване на търговска марка;
 • Подновяване на регистрацията на търговска марка;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Регистрация на колективни и сертификатни марки;
 • НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на търговска марка;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марките;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в търговската марка преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви търговската марка;
 • Попълване на заявката за регистрация на марка;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на търговската марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната търговска марка;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на търговската марка.

ПУБЛИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – КАКВО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВЯТ ВСИЧКИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ЗА ДА СЪХРАНЯТ МАРКИТЕ СИ В ГОДИНИТЕ?

РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА – ПЕТ ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШИТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА МАРКА).

ЗАЩО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОУЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА?

НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ВАЖЕН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МАРКА.

КОЛЕКТИВНИ И СЕРТИФИКАТНИ МАРКИ.

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СХОДНИ МАРКИ.

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА.

ГЕНЕРИЧНА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ПРОМЕНИ В ИМЕТО И АДРЕСА НА ПРИТЕЖАТЕЛ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛ НА МАРКА.

ОТКАЗ ОТ ПРАВО ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНА МАРКА.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКА МАРКА.