ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Марката (известна в бизнессредите като „бренд” и „брендово име”) представлява знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, форма на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според начина на представяне марките биват триизмерни (обемни), звукови, комбинирани, словни, фигуративни. По предназначение марките са търговски марки, марки за услуги, колективни марки и сертификатни марки. В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (марка на Европейския съюз или т.нар. марка на Общността), международна търговска марка.

Най-ефикасният начин за избягване на съдебната интервенция е оказването на ефективни превантивни услуги. Поради тази причина, регистрацията и поддръжката на марката са най-основните действия, които е необходимо да бъдат предприети от всеки бизнес днес. Чрез регистрацията на марката се намаляват възможностите за злоупотреби и загуби от имитации на защитените стоки или услуги.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с регистрацията на търговски марки. Адв. Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Представител по индустриална собственост Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на Вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

По-подробно описание на предлаганите услуги може да откриете в информацията предоставена за всяка отделна услуга.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

ПУБЛИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – КАКВО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВЯТ ВСИЧКИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ЗА ДА СЪХРАНЯТ МАРКИТЕ СИ В ГОДИНИТЕ?

РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА – ПЕТ ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШИТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА МАРКА).

ЗАЩО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОУЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА?

НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ВАЖЕН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МАРКА.

КОЛЕКТИВНИ И СЕРТИФИКАТНИ МАРКИ.

УСЛОВИЯ ЗА FAST TRACK (УСКОРЕНА ПРОЦЕДУРА) ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА МАРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.28, АЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2424 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НАЙ-КЪСНО ДО 24 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА.

МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СХОДНИ МАРКИ.

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА.

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ГЕНЕРИЧНА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ПРОМЕНИ В ИМЕТО И АДРЕСА НА ПРИТЕЖАТЕЛ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛ НА МАРКА.

ОТКАЗ ОТ ПРАВО ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНА МАРКА.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ.