РЕГИСТРАЦИЯ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Регистрацията като администратор на лични данни се извършва пред Комисията за защита на личните данни.

Успешната регистрация като администратор на лични данни изисква познаването на Закона за защита на личните данни, а също така и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. При регистрацията Ви като администратор на лични данни следва да бъдат съобразени следните особености: целите, за които ще се обработват личните данни; личните данни, които ще се обработват; получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани; технически и организационни мерки за защита на личните данни; ниво на защита на личните данни. Поради това е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист.

Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства относно регистрацията Ви като администратор на лични данни чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Услугата „регистрация като администратор на лични данни” включва:

  • Запознаване с процедурата по регистрация;
  • Заявление за регистрация на администратор на лични данни;
  • Регистър “Персонал – щатен и нещатен”;
  • Регистър “Контрагенти”;
  • Инструкция за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни;
  • Декларация – съгласие за обработка на лични данни.

ПУБЛИКАЦИИ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ.