ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Географските означения   са наименования на държави, области, региони, селища, местности и др., използвани за отличителни знаци за стоки, които притежават качества, особености  или репутация, дължащи се на географското място, откъдето произхождат.  Защитата на географските означения е изключително важно от икономическа и културна гледна точка. Производството на стоки, защитени с географското означение повишава заетостта, създава нови работни места, задържа се населението в района. Освен това се създава добавена стойност за местните общности чрез продукти, които са дълбоко вкоренени в традицията, културата и географията. Почти всички страни имат разнообразие от продукти, които отговарят на концепцията на географските указания, но само някои от тях вече са известни или защитени в световен мащаб.

Поради особеностите и сложността на процедурите по регистрация на географско означение, вписването на ползвател на географско означение, а също така и при заличаване на регистрацията на географско означение, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, който да подготви всички документи, които се изискват съгласно Закона на марките и географските означения и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • Попълване и подаване на заявка за регистрация на георграфско ознчение в Патентното ведомство на Република България;
  • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • Вписване на ползвател на географско означение;
  • Изготвяне на жалба срещу решение за прекратяване на производството;
  • Изготвяне на жалба срещу решение за отказ на регистрация;
  • Изготвяне на искане за заличаване на регистрацията на географското означение.

ПУБЛИКАЦИИ

ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ.

ВПИСВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА РЕГИСТРИРАНО ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ.

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД.