КОРПОРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • консултация при избор на най-подходящата юридическа форма при регистрация на дружество съгласно конкретните бизнес цели на клиента;
  • регистрация на всякакъв вид дружества съгласно българското законодателство;
  • регистрация на клонове и представителства;
  • регистрация на юридически лица с нестопанска цел;
  • предоставяне на допълнителни услуги във връзка с регистрация на юридически лица;
  • изготвяне на: дружествени договори, учредителни актове, книги на акционерите, договори за управление;
  • преобразуване на търговски дружества;
  • увеличаване на капитал, намаляване на капитал, промяна в предмета на дейност, промяна в представителството, промяна в адрес на управление, прехвърляне на дружествени дялове и т.н.;
  • изготвяне на всички видове бизнес договори, споразумения, писма за намерения и т.н.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

ПУБЛИКАЦИИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ.