Публикации

 

Отказ на регистрация на търговска марка на абсолютни основания

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно отказа на регистрация на марка на абсолютни основания и каква е процедурата по защита срещу постановен отказ на абсолютни основания. На първо място е важно да бъде отбелязано, че след като бъде подадена заявка за регистрация на марка се извършва формална експертиза при която експертиза се […]

 

Възражения от трети лица срещу регистрация на марка

В една от предходните статии описахме процедурата по опозиция срещу заявка за регистрация на национална марка подадена в Патентното ведомство на Република България. В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно възраженията, които могат да бъдат подадени от всяко лице срещу регистрация на марка въз основа на абсолютните основания за отказ. На първо място, […]

 

Какво ще стане с търговските марки и промишлени дизайни, регистрирани по европейски ред, след Брекзит?

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на Европейския съюз (ЕС), като цялостният процес по напускане, продължаващ и днес, стана по-известен под английската комбинация от думи „Brexit“ (Брекзит, от анг. „Britain“ и „exit“). Наред с цялостните политически преговори около „активирането“ на чл. 50 от Договора за Европейския съюз, даващ правото […]

 

Договор за изработка на софтуер

През последните десетилетия IT („ай ти“) секторът се развива с изключително бързи темпове, поради огромния иновационен потенциал, който е залегнал в него и, от който редица бизнеси се възползват успешно за да увеличат производството, респективно продажбата на техните продукти. Прогресивният растеж на споменатия сектор се дължи предимно на създаваните компютърни програми или т.нар. софтуери, които […]

 

Опозиция срещу заявка за регистрация на марка

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече марки се заявяват за регистрация с всеки изминал ден. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти. След извършените изменения през март 2011 година на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), се въведе процедура по опозиция на търговска марка, т. нар. опозиционна […]

 

Защита на търговска марка

В хода на налагането на всяка една успешна търговска марка могат да се определят няколко етапа, а именно: Първият е създаването на самата търговска марка, нейната визия, която да е насочена към конкретните потребители, които желаете да таргетирате. Вторият етап е регистрацията на самата марка, тъй като само тогава Вие ще придобиете права върху нея […]

 

Защо е препоръчително да възложите запазването на вашата марка на специалист по търговски марки?

Марката е знак, който е способен да отличи стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Регистрацията на търговска марка изисква задълбочени познания на марковото право, затова е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като е необходимо да бъдат […]

 

Видове търговски марки

В уеб сайта на кантората са публикувани редица публикации относно търговските марки, като например: процедура по регистрация на марка; извършване предварително проучване на марка; абсолютни основания за отказ на регистрация на марка; какви марки е препоръчително да се запазват и много други. Целта на настоящата публикация е да бъдат представени различните видове марки като бъдат […]

 

Абсолютни основания за отказ на регистрация на търговска марка

Търговската марка по своето естество представлява неизменна част от портфолиото на всеки един бизнес, който бива граден и развиван във времето. В настоящия уеб сайт на кантората има редица публикации, които описват значимостта от това да притежаваме регистрирана търговска марка, ползите, които ни носи и цялостния ефект, който оказва върху даденото бизнес начинание. Именно логическото […]

 

Предимствата от регистрацията на търговска марка. Какви марки е препоръчително да се създават и регистрират?

Всеки ден се създават и заявяват за регистрация стотици, да не кажа хиляди марки в различни ведомства по света. Затова, защитата на правата върху интелектуалната собственост чрез регистрация е важен елемент на всяка бизнес стратегия. В практиката си през изминалите години, много често, като практик в областта на интелектуалната собственост, се сблъсквам със следния проблем: […]