Успешно увеличихме капитал на търговско дружество посредством записване на нови дялове

През пктомври 2016 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили по други проекти и ни възложи да впишем увеличаване на капитала на търговското дружество, на което клиентът е управител посредством записване на нови дялове. Изготвихме необходимите документи за извършване на увеличение на капитала, заплатихме държавната такса и входирахме документите по […]

 

Успешно вписахме продажба на дружествени дялове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

През юли 2016 година към нас се обърна клиент, с когото преди това сме работили по други проекти, който ни възложи да впишем прехвърляне на дружествени дялове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме необходимите документи, заплатихме държавната такса и входирахме документите по електронен път. След няколко дни прехвърлянето на дружествените дялове беше вписано […]

 

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През юни 2016 година с нас се свърза клиент, на когото преди това успешно сме регистрирали две търговски марки. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на неговата търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 6, 8, 11, 14, 20 и 21 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши […]

 

Изготвихме договор за изработка на лого на български и английски език

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който се занимава с UX и графичен дизайн и ни възложи да изготвим договор за изработка на лого на български и английски език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която поискахме, за да може да изготвим договора, а също така и информация, която той желае да […]

 

Извършихме проучване на марка за стоки и услуги в класове 16 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите за клиент предлагащ езикови курсове

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент предлагащ езикови курсове, с който преди това сме работили и по други проекти и ни възложи да извършим предварително проучване на марка за стоки и услуги в класове 16 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Проучването беше извършено за територията на всички страни-членки […]

 

Извършихме проучване на марка за стоки и услуги в класове 9 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите за клиент – разработчик на софтуер

През декември 2015 година с нас се свърза клиент – разработчик на софтуер, който ни възложи да извършим проучване на словна марка за стоки и услуги в класове 9 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи проучването да бъде извършено за териториите на всички страни – членки на Европейския съюз. […]

 

Изготвихме Споразумение за неразкриване на поверителна информация на английски език за клиент – разработчик на софтуер

През март 2018 година с нас се свърза клиент – разработчик на софтуер, който ни възложи да изготвим изчерпателно споразумение за конфиденциалност на английски език, тъй като клиентът ни оперира предимно извън България и подизпълнителите, с които ще подпише споразумението са англоговорящи. Клиентът обърна внимание на няколко неща, които държи да бъдат включени в споразумението. […]

 

Извършваме услугата наблюдение на марка за две марки на наш клиент

През май 2017 година с нас се свърза клиент, който в притежател на две национални марки регистрирани за услуги в класове 16, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи да извършваме наблюдение на марките, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна […]

 

Изготвихме договор за изработка на илюстрации

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, на който сме предоставяли правни услуги и преди това и ни възложи да изготвим договор за изработка на илюстрации. Клиентът ни предостави информация, която желае да бъде включена в договора, за да могат да бъдат уредени договорните отношения между клиента в качеството му на Възложител и […]

 

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент предлагащ езикови курсове

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, който предлага езикови курсове и ни възложи да регистрираме търговско дружество. Изготвихме пълния комплект с документи, който е необходим, за да бъде успешно регистрирано дружеството и входирахме документите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронен път. Заплатихме държавната такса за регистрация на търговско дружество […]