Успешно регистрирахме национална марка за клиент производител на хранителни стоки

През месец септември 2017 година към нас се обърна клиент с молба да регистрираме търговска марка, която да има действие само на територията на Република България за стоки в клас 30 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марката. Преди запознаване на клиента с регистрационната процедура му изпратихме брошура, в […]

 

Успешно променихме името на притежател на търговска марка

През декември 2017 година с нас се свърза клиент, който произвежда хранителни стоки и ни уведоми, че е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката. Съгласно чл.40 от Закона за марките и географските означения „Притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса […]

 

Изготвихме писмо за доброволно преустановяване на нарушение на марка

В началото на януари 2018 година с нас се свърза клиент производител на хранителни стоки, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът току що беше установил, че негов конкурент използва сходна на неговата марка в търговската си дейност. Клиентът ни има права върху марката от 1999 година, а конкурентът му използва сходна […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството

През юни 2015 година с нас се свъра клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството и желае да създаде марка, с която да обозначава създадения от него ресторант. Клиентът ни предостави за проучване комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент. След като извършихме подробно проучване в базите данни с регистрирани и заявени […]

 

Успешно извършихме промяна в обстоятелствата в търговско дружество

През ноември 2015 година към нас се обърна клиент, който се занимава с производство, преработка, съхранение и реaлизация на животинска и растителна, селскостопанска продукция с молба да променим седалището и адреса на управление на търговското дружество, а също така да извършим прехвърляне на дружествени дялове. След като запознахме клиента с процедурата и необходимите документи, които […]

 

Успешно променихме начина на управление в търговско дружество

През месец януари 2017 година към нас се обърна клиент, на който няколко години преди това регистрирахме търговско дружество с молба да променим начина на управление в търговското дружество. Адвокат Кадиева изготви всички необходими документи, заплати държавната такса за извършването на промяната и входира документите в Търговския регистър по електронен път. След няколко дни промяната […]

 

Успешно регистрирахме търговско дружество в Търговксия регистър за клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството

През месец юли 2015 година към нас се обърна клиент, който има намерение да осъществява дейност в областта на ресторантьорството с молба да изготвим всички учредителни документи и да регистрираме търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме пълния набор от учредителни документи, заплатихме държавната такса, открихме набирателна сметка в банка и внесохме […]

 

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с производство на храни и търговия на стоки във физически магазин

През месец май 2018 година завършихме успешно проект, свързан с внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент, производител на храни и извършващ търговска дейност във физически магазин. Услугата включва изготвяне на пълния комплект документи, необходими на администратора, за да изпълни задълженията си по регулацията за защитата на личните данни. След проведена […]

 

Извършихме предварително проучване на две марки за клиент опериращ в модната индустрия

През декември 2016 с нас се свърза клиент, който оперира в модната индустрия, който ни възложи да извършим предварително проучване на две марки, с които желае да обозначава стоките, които ще произвежда, а именно: облекло.  Клиентът ни предостави за проучване два словни елемента, които впоследствие ще стилизира графично. След като извършихме подробно предварително проучване в […]

 

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия

През април 2018 година получихме запитване от клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия относно изготвяне на набор от документи необходими за привеждане на бизнеса му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 (GDPR) от правна страна. Необходимо беше да получим пълно съдействие от негова страна, изразяващо се в попълване на въпросник, който да предостави […]