Извършихме пълно проучване на козметичното законодателство за клиент производител на козметика

През май 2016 година наш клиент производител на козметика, с който сме работили и по други проекти по-рано, се свърза с нас и ни възложи да изготвим писмено становище, в което да предоставим изчерпателна информация след проучване на релевантното законодателство относно изискванията при етикетирането на козметични продукти, а също така и други изсквания съгласно Регламент […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент производител на козметика

През март 2015 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да произвежда козметика и желае да регистрира марка на Европейския съюз, за да може впоследствие да разпространява произведената от него козметика на територията на страните-членки на ЕС. Запознахме клиента с регистрационната процедура. Посъветвахме клиента да се възползваме от възможността да подадем заявка за регистрация […]

 

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с международен превоз на стоки

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който извършва международен превоз на стоки с молба да му съдействаме относно изготвянето на документи за съответствие с Общия регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Консултирахме клиента, че освен изготвянето на документите е необходимо Регламентът да бъде […]

 

Успешно регистрирахме национална марка за клиент производител на хранителни стоки

През месец септември 2017 година към нас се обърна клиент с молба да регистрираме търговска марка, която да има действие само на територията на Република България за стоки в клас 30 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марката. Преди запознаване на клиента с регистрационната процедура му изпратихме брошура, в […]

 

Успешно променихме името на притежател на търговска марка

През декември 2017 година с нас се свърза клиент, който произвежда хранителни стоки и ни уведоми, че е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката. Съгласно чл.40 от Закона за марките и географските означения „Притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса […]

 

Изготвихме уведомление за прекратяване на нарушение на марка

В началото на януари 2018 година с нас се свърза клиент производител на хранителни стоки, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът току що беше установил, че негов конкурент използва сходна на неговата марка в търговската си дейност. Клиентът ни има права върху марката от 1999 година, а конкурентът му използва сходна […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството

През юни 2015 година с нас се свъра клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството и желае да създаде марка, с която да обозначава създадения от него ресторант. Клиентът ни предостави за проучване комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент. След като извършихме подробно проучване в базите данни с регистрирани и заявени […]

 

Успешно извършихме промяна в обстоятелствата в търговско дружество

През ноември 2015 година към нас се обърна клиент, който се занимава с производство, преработка, съхранение и реaлизация на животинска и растителна, селскостопанска продукция с молба да променим седалището и адреса на управление на търговското дружество, а също така да извършим прехвърляне на дружествени дялове. След като запознахме клиента с процедурата и необходимите документи, които […]

 

Успешно променихме начина на управление в търговско дружество

През месец януари 2017 година към нас се обърна клиент, на който няколко години преди това регистрирахме търговско дружество с молба да променим начина на управление в търговското дружество. Адвокат Кадиева изготви всички необходими документи, заплати държавната такса за извършването на промяната и входира документите в Търговския регистър по електронен път. След няколко дни промяната […]

 

Успешно регистрирахме търговско дружество в Търговксия регистър за клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството

През месец юли 2015 година към нас се обърна клиент, който има намерение да осъществява дейност в областта на ресторантьорството с молба да изготвим всички учредителни документи и да регистрираме търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме пълния набор от учредителни документи, заплатихме държавната такса, открихме набирателна сметка в банка и внесохме […]