Вписахме промени в обстоятелствата на търговско дружество

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта и ни възложи вписването на промени в обстоятелствата на търговско дружество свързани с промяна на наименование, седалище и адрес на управление и допълване на предмет на дейност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, за да […]

 

Регистрирахме два дизайна на Общността

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който през последните няколко години ни се е доверявал относно изготвяне на договори и защита на правата върху интелектуална собственост. Този път клиентът ни възложи регистрацията на два дизайна, които да имат действие на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Следователно това са дизайни на […]

 

Успешно регистрирахме дружество с ограничена отговорност

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни нае да регистрираме търговско дружество, а именно: дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която следва да бъде включена в документите, а именно: идентификация на съдружниците, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, размер на капитала, разпределение на дяловете, предмет […]

 

Прехвърлихме национална търговска марка чрез продажба

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по различни проекти през последните няколко години. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, на която е притежател в Патентното ведомство чрез продажба за всички стоки, за които е марката е регистрирана. Изготвихме необходимите документи и ги входирахме в Патентното […]

 

Успешно извършихме прехвърляне на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз чрез продажба

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този проект беше свързан с вписване на прехвърляне на заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз, която е заявена за регистрация за стоки в четири класа от Ницската класификация на стоките и услугите. […]

 

Извършихме прехвърляне на международна търговска марка чрез продажба

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните две години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на международна търговска марка, която е регистрирана за четири класа стоки и услуги от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки, за […]

 

Изготвихме документи за клиент занимаващ се със създаване на шрифтове

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, занимаващ се с разработка на шрифтове за мобилни приложения и уеб сайтове. Клиентът ни възложи да изготвим три договора за отстъпване правото на използване върху шрифтове на английски език, като за целта ни беше предоставена изчерпателна информация, която разработчикът желае да залегне в договорите, за да […]

 

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини за наш клиент

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, и по-конкретно: Общи условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките, като последните следваше да бъдат изготвени както на български, така и на […]

 

Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 20,24,35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През април 2019 година с нас се свърза клиент, който е създал комбинирана марка, която желае да регистрира като национална марка с действие на територията на Република България за стоки и услуги в класове 20,24,35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи регистрацията на марката. Предоставихме на клиента брошура и […]

 

Извършихме предварително проучване на търговска марка за стоки в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на търговска марка за стоки попадащи в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите за териториите на всички страни-членки на ЕС, тъй като клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за […]