Записите от Krasimira Kadieva

Успешно извършихме промяна в обстоятелствата в търговско дружество

През ноември 2015 година към нас се обърна клиент, който се занимава с производство, преработка, съхранение и реaлизация на животинска и растителна, селскостопанска продукция с молба да променим седалището и адреса на управление на търговското дружество, а също така да извършим прехвърляне на дружествени дялове. След като запознахме клиента с процедурата и необходимите документи, които […]

Успешно променихме начина на управление в търговско дружество

През месец януари 2017 година към нас се обърна клиент, на който няколко години преди това регистрирахме търговско дружество с молба да променим начина на управление в търговското дружество. Адвокат Кадиева изготви всички необходими документи, заплати държавната такса за извършването на промяната и входира документите в Търговския регистър по електронен път. След няколко дни промяната […]

Успешно регистрирахме търговско дружество в Търговксия регистър за клиент, който осъществява дейност в областта на ресторантьорството

През месец юли 2015 година към нас се обърна клиент, който има намерение да осъществява дейност в областта на ресторантьорството с молба да изготвим всички учредителни документи и да регистрираме търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме пълния набор от учредителни документи, заплатихме държавната такса, открихме набирателна сметка в банка и внесохме […]

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с производство на храни и търговия на стоки във физически магазин

През месец май 2018 година завършихме успешно проект, свързан с внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент, производител на храни и извършващ търговска дейност във физически магазин. Услугата включва изготвяне на пълния комплект документи, необходими на администратора, за да изпълни задълженията си по регулацията за защитата на личните данни. След проведена […]

Извършихме предварително проучване на две марки за клиент опериращ в модната индустрия

През декември 2016 с нас се свърза клиент, който оперира в модната индустрия, който ни възложи да извършим предварително проучване на две марки, с които желае да обозначава стоките, които ще произвежда, а именно: облекло.  Клиентът ни предостави за проучване два словни елемента, които впоследствие ще стилизира графично. След като извършихме подробно предварително проучване в […]

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия

През април 2018 година получихме запитване от клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия относно изготвяне на набор от документи необходими за привеждане на бизнеса му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 (GDPR) от правна страна. Необходимо беше да получим пълно съдействие от негова страна, изразяващо се в попълване на въпросник, който да предостави […]

Извършихме предварително проучване на марка за производство на обувки и чанти

През март 2017 година към нас се обърна клиент, който желае да създаде марка, с която да обозначава стоките, които има намерение да произвежда, а именно: обувки и чанти. Клиентът ни предостави за проучване словен елемент, който впоследствие ще стилизира графично. След извършено от нас подробно предварително проучване, се установи, че към март 2017 година […]

Внедряване на нова функционалност в уеб сайта

Внедрихме нова функционалност в уеб сайта, а именно: меню „Проекти“. В тази секция на сайта ще представяме избрани примери от опита ни до този момент по различни клиентски проекти. В описанието на даден проект няма да бъдат  посочвани имената на клиентите ни, а също така уеб сайтът не съдържа информация, която представлява професионална и/или търговска […]

Успешно регистрирахме две марки на клиент занимаващ се с производство на аксесоари

Към нас се обърна клиент, който е производител на аксесоари за баня във връзка с необходимостта да регистрира две национални марки с действие на територията на Република България пред Патентното ведомство. Адвокат Красимира Кадиева запозна клиента с процедурата по регистрация на марка и извърши подробно предварително проучване, за да се установи дали марката не попада […]

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент собственик на интернет магазин за продажба на кафе

През април 2018 година към нас се обърна клиент, който е собственик на интернет магазин за продажба на кафе във връзка с необходимостта да бъдат изготвени документи относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Тъй като внедряването на Регламента от правна страна е двустранен процес, при който е необходимо съдействието на клиента […]