Записите от Krasimira Kadieva

Проект на Закон за защита на търговската тайна

Проект на закон за защита на търговската тайна беше публикуван за обсъждане през септември 2018 година. С приемането на новия закон България макар и по- късно ще транспонира Директива (ЕС) 2016/ 943 от 8 юни 2016 година. Неразкритото ноу-хау и търговска информация нямат своеобразна уредба и правна защита от авторското право. Законът за защита на […]

Изготвихме Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни

През август 2016 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на фармацевтични продукти и ни възложи да изготвим инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните […]

Изготвихме договор за посредничество

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за посредничество. Клиентът ни оказа пълно съдействие относно предоставянето на необходимата информация, за да можем да изготвим документа в уговорения срок. Договорът за посредничество, който предложихме и беше одобрен от клиента съдържа клаузи относно: Идентификация на страните (възложител и посредник); […]

Изготвихме договор за неразгласяване на поверителна информация

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим споразумение за конфиденциалност. Клиентът ни оказа пълно съдействие относно предоставянето на необходимата информация, за да можем да изготвим документа. Договорът за неразгласяване на поверителна информация, който предложихме и беше одобрен от клиента съдържа клаузи относно: Идентификация на страните (разкриваща и приемаща […]

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент – производител и търговец на бижута

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, който желае да регистрира марка на Европейския съюз за стоки попадащи в клас 14 от Ницската класификация на стоките и услугите (бижута) и услуги от клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите (търговия с бижута). Клиентът пожела да извършим предварително проучване, за да се […]

Изготвихме документите за регистрация като администратор на лични данни за клиент занимаващ се с посредническа дейност по наемане на работа

През август 2017 година с нас се свърза клиент – осъществяващ посредническа дейност по наемане на работа, който ни възложи да изготвим необходимите документи, за да бъде вписан като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. В уговорения срок успяхме да изготвим необходимите документи, които да бъдат входирани в КЗЛД, за […]

Успешно прехвърлихме марка чрез правоприемство

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи прехвърлянето на марка чрез правоприемство за всички услуги в регистрацията. Разяснихме на клиента, че обикновено прехвърлянето се вписва в Държавния регистър воден от Патентното ведомство след седем работни дни считано от подаването на документите и заплащането на държавната такса. Клиентът ни предостави  необходимите […]

Изготвихме Споразумение за конфиденциалност на английски език

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим Споразумение за неразкриване на конфиденциална /поверителна/ информация на английски език, тъй като контрагентът, с който ще се сключва споразумението е чуждестранен гражданин. Клиентът ни предостави необходимата информация и съдействие, които ни бяха нужни, за да изготвим изчерпателно споразумение за поверителност, с […]

Успешно подновихме марка за всички стоки и услуги в регистрацията

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да подновим словна национална марка, която използва в търговската си дейност, тъй като срокът на ддействие (10 години) ще изтече, а клиентът желае да продължи да има права върху знака. Изготвихме пълномощно, с което клиентът ни упълнощи да го представляваме пред Патентното ведомство […]

Изготвихме документи за уеб сайт за наш клиент

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим необходимите документи за уеб сайт, които да бъдат публикувани на интернет страницата поддържана от клиента. Документите, които изготвихме за клиента са Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика относно бисквитките, тъй като уеб сайтът използва бисквитки за подобряване на ефективността […]