Представяне

Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Адвокат Кадиева е завършила юридическия факултет на Университета за Национално и Световно Стопанство през 2007 година. През 2009 – 2010 година специализира международно бизнес право в колежа „Куин Мери” към Лондонския Университет. Тя има дванадесетгодишен практически опит във воденето на преговори, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия, както и търговското право, като от 2013 година развива частната си практика.

Тясната професионална реализация на адвокат Kадиева е свързана с интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Тя предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на индустриална собственост (търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели, географски означения), както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Адвокат Кадиева притежава богат опит и предоставя широк набор от правни услуги на своите клиенти в областта на защитата на лични данни. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), тя консултира клиентите си относно задълженията им съгласно новите изисквания на Общия регламент, а също така и съдейства за привеждането на бизнеса на клиентите си от правна страна в съответствие с новите изисквания чрез изготвяне на широк набор от документи за изпълнение на изискванията и водене на отчетност. Юридическите услуги, предоставяни от адвокат Кадиева в областта на интернет правото и електронната търговия се изразяват в изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет като общи условия за ползване на уеб сайт (общи условия за електронен магазин), политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките и др.

За подобряване на професионалната си квалификация адвокат Кадиева постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Красимира Кадиева беше поканена като лектор и изнесе презентация на тема „Регистрация на търговски марки“ през октомври 2015 година. Автор е на статии в областта на интелектуалната собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия, които предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Владее отлично английски език.

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 – 2010  Лондонски университет, Колеж „Куин Мери”, Специализация по международно бизнес право

2002 – 2007 Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, Магистър по право

ОБУЧЕНИЯ

2014 г. – Патентно ведомство на Република България, Курс за представители по индустриална собственост   – модул „Марки, георгафски означения и промишлен дизайн”

2010 г. – Лондонски университет, Колеж „Куин Мери”, Курс по „Проектно финансиране”

2008 г. – Организация за Международно Правно Развитие (IDLO), Курс по „Юридически английски”

2005 г. – Хагска академия по международно право, Курс по „Международно частно право”

СЕМИНАРИ

Ноември 2013 г. – Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентно ведомство на Република България, Семинар “Стратегическо използване на Мадридската система за международна регистрация на марки за развитие на бизнеса”

Декември 2013 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, Семинар „Популяризиране на достиженията от фонда за сътрудничество и програмата за сближаване на практиките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз”

Октомври 2014 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа”

Октомври 2014 г. – Патентно ведомство на Република България, Ден на отворените врати „Електронни услуги в областта на марките”

Декември 2015 г. – Патентно ведомство на Република България и Enterprise Europe network към Българска търговско-промишлена палата, Семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса“

Април 2016 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии и Университетска младежка академия за управление на знания, Семинар „Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост“

Ноември 2016 г. – Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентно ведомство на Република България, Семинар „Закрила на географските означения: Лисабонска система и други правни средства за закрила”

Декември 2016 г. – Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Обучение „Търговско използване на постиженията на техническото и художественото творчество. Законодателна рамка”

Февруари 2017 г. – Европейска асоциация на маркопритежателите MARQUES и Madara Law, Уъркшоп „Договаряне на споразумение за съвместно съществуване“

Март 2017 г. – Българска национална група на AIPPI, Конференция „Тенденции в интелектуалната собственост. Опит и практика в България след 10 години членство в ЕС“

Септември 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Семинар „Регистрация и производство по опозиция на търговската марка. Съдебно оспорване. Съотношение между българска и Европейска търговска марка“

Септември 2017 г. – Европейско патентно ведомство, Споделено работно пространство PUZL и Eleven, Презентация „Регистрация на патент“

Октомври 2017 г. – Европейска асоциация за марка на Европейския съюз, Кръгла маса „Паралелен внос“

Ноември 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Семинар „Създаване на обекти на авторското право по трудов или граждански договор. Съпоставка с американската регулация“

Ноември 2017 г. – CMS и Агенция Митници, Кръгла маса „Закрила на права върху интелектуалната собственост. Мерки за противодействие срещу пиратски и фалшифицирани стоки“

Ноември 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Семинар „Електронните документи. Електронните доказателствени средства. Електронните удостоверителни услуги. Електронните идентификации.“

Март 2018 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Семинар „Новата правна уредба в областта на обработването на личните данни съгласно Регламент на ЕС 2016/679 в сила от 25.05.2018 година“

Април 2018 г. – Софийски адвокатски съвет съвместно с Международен съюз на адвокатите UIA, Колоквиум „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента“

Ноември 2018 г. – ГИС-ТрансферЦентър с участието на Българско Патентно ведомство, съвместно с Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, European Patent Academy и София Тех Парк, Обучение „IP for Business Training“

Февруари 2019 г. – Expert Events и Лега Консултинг, със съдействието на Фондация „Право и Интернет“, Курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Март 2019 г. – Службата на ЕС за интелектуална собственост съвместно с Патентното ведомство на Република България, Семинар „IP for You”

Май 2019 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Семинар „Нови изисквания при марките и географските означения“

Юни 2019 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „Производства по спорове“

Юли 2019 г. – Патентно ведомство на Република България, Кръгла маса „Процедури по заявяване на услуги и често срещани проблеми при попълване на документи. Мерки за установяване на нарушения и налагане на санкции за нарушения на права върху обектите на индустриална собственост“

Септември 2019 г. – Патентно ведомство на Република България съвместно със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Семинар „Услуги на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия“

НАГРАДИ

Най-добър адвокат в областта на интелектуалната собственост за България за 2017 година – нагдадена от Acquisition International

ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ

Април 2016 г., Списание за Интелектуална Собственост – Казахстан, брой 1 от 2016 г., Как да се уточни обхватът на стоки и услуги след регистрацията на марка на Европейския съюз?

Ноември 2016 г., Списание за Интелектуална Собственост – Казахстан, брой 3 от 2016 г., Последиците от Брекзит върху обектите на интелектуална собственост.

Май 2017 г., Списание за Интелектуална Собственост – Казахстан, брой 1 от 2017 г., Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки.

Август 2019 г., SMD Group – Съдействие на SMD Group относно проучване извършено за България и предоставяне на информация по следните теми, посветени на търговските марки: гратисни периоди за подновяване, изисквания за използване на търговски марки, лицензиране на търговски марки и национални разпоредби относно търговските марки.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2013 – до момента,  Частна практика

2011 – 2015 „Колос Ив” ООД, юрисконсулт

2008 – 2011 „Прайм лега консулт”, юрисконсулт

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Интелектуална собственост; Индустриална собственост (национални, европейски и международни регистрации на търговски марки и промишлени дизайни); Спорове пред Патентно ведомство на Република България; Спорове пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте; Защита на лични данни; Интернет право и електронна търговия; Дружествено и търговско право; Договорно право.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни и географски означения

Представител по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в областта на търговските марки и промишлените дизайни

Адвокат към Софийска Адвокатска Колегия

Член на Българо-швейцарската търговска камара

ЕЗИЦИ

Български, Английски, Немски

КОНТАКТИ

Тел./ Факс:  +359 2 851 0324
Мобилен:    +359 882 308 670

СОЦИАЛНИ МЕДИИ