Регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки и услуги в класове 11, 21 и 35 от МКСУ

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по друг проект и ни възложи да извършим предварително проучване на комбинирана марка за територията на Република България. Стоките и услугите, които желае да обозначава с тази марка попадат в класове 11, 21 и 35 от МКСУ. След като извършихме проучването, за което изготвихме писмено становище, се оказа, че предоставената от клиента ни марка не нарушава чужди по-ранни права, поради което заявихме марката за регистрация по електронен път в Патентното ведомство на Република България и заплатихме първата вноска от държавната такса. Заявката успешно премина експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В предвидения в Закона тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения и марката беше успешно регистрирана след няколко седмици – през декември 2019 година. След като получихме свидетелството за регистрация на марката, го предоставихме на клиента заедно с брошура и електронна книга, които съдържат полезна информация за марките, с което успешно приключихме този проект.