Изготвихме договор за изработка за наш клиент

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по няколко проекта през последните две години и този път ни беше възложено да изготвим договор за изработка. Клиентът ни предостави цялата информация, която ни е необходима за изготвянето на договора. Договорът, който изготвихме и предадохме на клиента в уговорения срок съдържа клаузи относно: предмет на договора; срок за изпълнение; възнаграждение и начин на плащане; права и задължения на възложителя; права и задължения на изпълнителя; независим статут на страните; конфиденциалност; права на интелектуална собственост; форсмажорни обстоятелства; заключителни разпоредби. Изготвеният от нас договор беше одобрен от клиента ни, с което успешно приключихме този проект.