Договорихме споразумение за съвместно съществуване на сходни марки

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който самостоятелно е подал заявка за регистрация на марка на Европейския съюз и е получил предупредително писмо, че ще бъде подадена опозиция в предвидения срок, в случай че заявката не бъде оттеглена. Клиентът ни нае и се заехме с изготвяне на писмо съдържащо предложение да бъде сключено споразумение за съвместно съществуване на сходни марки, което писмо изпратихме на притежателя на по-ранната марка, както и на адвокатската кантора обслужваща портфоиото от марки на притежателя на по-ранната марка. След няколко дни получихме отговор от колегите адвокати, че притежателят на по-ранната марка желае да бъде постигнато споразумение, поради което пристъпихме към изготвянето на споразумение за съвместно съществуване на сходни марки. Споразумението, което изготвихме беше одобрено от притежателя на по-ранната марка и съдържа следната информация, а именно:

– начална/ крайна дата;

– ясна идентификация на страните;

– ясна идентификация на търговските марки, които са предмет на споразумението;

– пълен списък на стоките и/или услугите, за които ще се използват марките;

– индустрии, в които страните оперират;

– вероятност от объркване;

– права и задължения на страните;

– географски области, в които на страните е разрешено и съответно не е разрешено да използват марката си;

– последици в случай на неизползване;

– клаузи за прекратяване на споразумението;

– разрешаване на спорове;

– избор на закон и юрисдикция.

Благодарение на споразумението, което постигнахме, марката на Европейския съюз на нашия клиент беше регистрирана и опозиция не беше подадена.