Нов Закон за марките и географските означения

На 28 ноември 2019 година новият Закон за марките и географските означения беше приет на второ четене. След като през 2011 година беше въведена така наречената „опозиционна система“, с което беше извършена най-голямата реформа в областта на търговските марки, с приемането на новия закон се извършиха редица промени в отменения ЗМГО. В настоящата статия ще бъдат маркирани най-важните промени касаещи търговските марки.

На първо място, важно е да отбележим, че новият Закон за марките и географските означения ще се прилага за заявки за регистрация на марки и географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение. Освен това, новият ЗМГО ще се прилага за искания за отменяне и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение.

Сред най-значителните промени е изменението на дефиницията за марка. Съгласно новия закон марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията на притежателя. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Прави впечатление, че в определението на марка е отпадало изискването за графично представяне на марката, каквото изискване беше залегнало в отменения Закон за марките и географските означения. Съгласно новата уредба е допустимо марката да бъде представена по всеки един начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрила. Тоест, допуска се представяне на марката с всички средства, които са съвместими с възможностите на съвременните технологии. С премахването на изискването за графично представяне на марката се предоставя възможност да се регистрират нови видове марки, като например мултимедийни марки, холограмни марки, марки съдържащи движение и други видове марки, стига заявителят да може да представи заявената за регистрация марка в подходяща форма, използвайки общодостъпни технологии и марката да може да бъде представена в регистъра на марките по начин, който позволява на обществеността и компетентните органи ясно и точно да определят предмета на закрила, предоставена с регистрацията на притежателя.

На следващо място са извършени няколко промени в абсолютните основания за отказ. Предвидено е, че не се регистрира знак, който се състои изключително от формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока, формата на стоката или друга характеристика, която е необходима за постигане на технически резултат и формата на стоката или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоката. При отменения закон забраните са само относно формата. Добавянето на „друга характеристика“ е продиктувано от премахването на изискването за графично представяне. Също така, разпоредбите на чл.11, ал.1, т.12, 13 и 14 съдържат препратка към законодателството на Европейския съюз и международните споразумения, предвиждащи закрила съответно на географските означения, храните с традиционно специфичен характер и традиционните наименования за вина. Въведено е също и едно ново основание за отказ, съгласно което се отказва регистрацията на марка, която се състои от или възпроизвежда в своите съществени елементи наименованието на по-ранен растителен сорт, регистриран съгласно националното законодателство, законодателството на Европейския съюз или международни актове, по които Република България и Европейският съюз са страна, предвиждащи правна закрила на сортовете растения, когато марката и растителният сорт се отнасят до идентични или близко свързани видове.

Относно относителните основания за отказ една от промените е свързана с марката, ползваща се с известност като се разширява обхватът на закрила освен за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка, ползваща се с изветсност, е регистрирана, също така и за идентични и сходни стоки и услуги. Разширява се разпоредбата, която предоставя възможност опозиция да подаде действителният притежател на марка, която марка е заявена от името на агент или представител на действителния притежател без негово съгласие. Нормата в новия закон гласи, че марка заявена от агент или представител не се регистрира, освен ако последните не обосноват действията си. Въведени са и накои нови разпоредби предоставящи възможност опозиция да бъде подадена от действителния притежател на марка, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката, както и от оправомощено съгласно съответното законодателство лице, когато използването на марката може да бъде забранено на основание по-ранно регистрирано географско означение. Накрая, опозиция може да бъде подадена от търговец срещу регистрацията на марка, която се състои от или съдържа фирменото му наименование.

На следващо място, друга новост в закона е, че изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикация на регистрацията. Най–съществени са измененията относно заплащането на държавните такси, като се предвижда заплащането на държавната такса да бъде извършвано чрез заплащане на таксата наведнъж, а не както беше до влизането в сила на новия закон – на две вноски.

Предвижда се кръгът на лицата, които имат достъп до информация да се разшири, както и процедурите за досъп до досиетата на обекти да бъдат улеснени. В регистъра ще бъде включена и информация за прехвърляне, вписани лицензионни договори, особен залог, несъстоятелност, опозиции, образувани производства за отменяне или заличаване, данни за отказ на абсолютни основания и други. Засилено е служебното начало при проверката на заявките на абсолютни основания за отказ посредством въвеждането на възможността за възобновяване на  експертизата  по  същество  на отделните етапи, предшестващи крайното решение за регистрация. Също така, страните в съдебното производство ще могат да твърдят нови обстоятелства и да представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят и представят в срок в административното производство.

Накрая, въведени са нови състави на административни нарушения и размерът на налаганата глоба или имуществена санкция е увеличен значително, Освен това, нормите, които уреждат административните нарушения и наказания, се прилагат и по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България, докато при сега отменения ЗМГО това не е така.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно най-важните промени касаещи търговските марки залегнали в новия Закон за марките и географските означения. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.