Опозиция срещу заявка за регистрация на марка

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече марки се заявяват за регистрация с всеки изминал ден. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти.

След извършените изменения през март 2011 година на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), се въведе процедура по опозиция на търговска марка, т. нар. опозиционна система. При тази система, експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за наличието на по-ранни марки, а извършват експертиза по същество на заявки само на абсолютните основания за отказ. В случай, че марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, то заявката се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Поради това, най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара, е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Затова, е необходимо да бъде извършвано т.нар. „наблюдение на марка“ (или „мониторинг на марка“), за да може да бъде организирано подаването на опозиция навреме ако има опити да се регистрира идентична или сходна марка.

Поради това, целта на настоящата публикация е да предостави повече информация относно опозицията срещу заявка за регистрация на национална марка подадена в Патентното ведомство на Република България.

1. Кой има законово право да подаде опозиция срещу регистрация на марка?

Опозиция може да бъде подадена от:

 • притежателя на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за марките и географските означения;
 • лицензополучателя на изключителна лицензия на по-ранната марка;
 • действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация;
 • притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие.

Опозицията може да бъде подадена и от упълномощен от посочените по-горе лица представител по индустриална собственост или от патентен специалист.

2. Кога може да бъде подадена опозиция срещу заявка за регистрация на марка?

В срок от три месеца от публикацията на заявката за регистрация на национална марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство може да бъде подадена опозиция срещу регистрацията на марка заявена по Закона за марките и географските означения, респективно срещу признаването на действието на международна регистрация на територията на Република България. Опозицията срещу признаване на действието на международна регистрация се подава в срока между шестия и деветия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

3. Как може да бъде подадаена опозицията?

Опозицията се подава в Патентното ведомство по един от следните начини, а именно: директно, по пощата, по факс, чрез комуникационно средство предаващо електронно копие или по електронен път чрез електронния портал на Патентното ведомство. В случай, че опозицията е подадена по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие, оригиналът на опозицията трябва да се получи в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факса или електронното копие. Когато оригиналът не бъде получен в посочения срок, опозицията се счита за неподадена, за което лицето, което я е подало се уведомява.

4. Какво трябва да съдържа една опозиция, за да бъде допустима?

Опозицията трябва да съдържа:

 1. входящия номер на заявката за регистрация на марка, съответно номера на международната регистрация, срещу която е подадена опозицията;
 2. указание за стоките и/или услугите, посочени в заявката за марка, съответно в международната регистрация, във връзка с които е подадена опозицията;
 3. името на заявителя на марката, съответно на притежателя на международната регистрация;
 4. данни за ранната марка или по-ранната заявка за марка, на която се основава опозицията:
 5. името и адреса на притежателя на по-ранната марка, съответно заявка за марка и указание, че той е притежател на тази марка или е заявител, когато опозицията е подадена от притежател на по-ранна марка или заявител на марка;
 6. името и адреса на лицензополучателя на изключителна лицензия на по-ранна марка, както и данни за вписан лицензионен договор, когато опозицията е подадена от лицензополучател;
 7. указание за стоките и/или услугите, на които се основава опозицията;
 8. точно посочване на основанията, на които се базира опозицията;
 9. подробно изложение на фактите и аргументите, представени в подкрепа на опозицията.

Важно е да бъде отбелязано, че опозицията трябва да бъде подадена на български език в два екземпляра и да бъде придружена с всички доказателства за твърдените факти и обстоятелства. Към опозицията следва да бъде приложен документ за платена държавна такса.

5. Етапи на производството по опозиция

В тридневен срок от постъпване на опозицията заявителят и опонентът се се уведомяват за нейното получаване. В седемдневен срок след изтичането на тримесечния срок за подаване на опозиция се извършва проверка за допустимост на опозицията. В случай че опозицията е недопустима, се взема решение за необразуване на производство. Когато опозицията е допустима, в седемдневен срок се извършва проверка за формална редовност на опозицията. В случай, че бъдат констатирани недостатъци на опонента се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако недостатъците не бъдат отстранени в срока се взема решение за прекратяване на производството. В седемдневен срок от приключване на проверката за допустимост и формална редовност на опозицията заявителят на марката и опонентът биват уведомени за образуваното производство по подадената опозиция, като на заявителя на марката се изпраща един екземпляр от нея заедно с доказателствата. С изпратеното уведомление на страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращането на уведомленията. Този срок може да бъде удължаван двукратно с по три месеца по писмено искане подписано от страните, подадено преди изтичането на съответния тримесечен срок. Когато страните депозират споразумение в срок, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията, което се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му. В случай че не бъде постигнато споразумение между страните, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Този срок може да бъде удължен еднократно с два месеца. Когато в предоставения срок заявителят не представи отговор, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства. Когато заявителят отговори, отговорът се изпраща на опонента, като му се предоставя едномесечен срок за становище. Становището на опонента се изпраща на заявителя за отговор само ако в него се съдържат нови факти и обстоятелства, както и нови доказателства. Важно е да бъде отбелязано, че заявителят може да ограничи списъка на стоките и/или услугите или да оттегли заявката в отговор на опозицията. В случай че е извършено ограничение на стоките и/или услугите на опонента се изпраща уведомление за извършеното ограничение, като му се предоставя едномесечен срок за становище, в който да посочи дали поддържа или оттегля опозицията. Когато в предоставения срок опонентът оттегли опозицията, съставът постановява решение за прекратяване на производството, което се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му. Когато заявителят оттегли заявката съставът постановява решение за прекратяване на опозицията, което се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му. Също така, в отговор на опозицията и при изпълнение на изискванията на чл. 38г, ал.7 от Закона за марките и географските означения, заявителят има право да поиска опонентът да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка, на която се основава опозицията, за период пет години, предхождащ публикацията на заявката, съответно на международната регистрация, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, в случай че по-ранната марка е регистрирана поне пет години преди датата на подаване на опозицията. Срокът за предоставен на опонента за представяне на доказателства за реално използване на марката или за основателни причини за неизползването й е два месеца. Доказателствата се изпращат на заявителя като му се предоставя едномесечен срок за становище. срок от постановяването му.

В шестмесечен срок от приключване на размяната на кореспонденцията между страните съставът разглежда опозицията, становищата на заявителя, съответно притежателя на международната регистрация- обект на опозицията, и на опонента, както и представените доказателства и постановява решение.

Когато съставът прецени, че опозицията е основателна, се постановява решение за пълен или частичен отказ на регистрация на марката – обект на опозиция. При частичен отказ производството по заявката продължава по реда на чл. 38е от ЗМГО по отношение на стоките и/или услугите, за които марката може да бъде регистрирана, като на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок. Когато таксите бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Когато съставът прецени, че опозицията е неоснователна, се постановява решение за отхвърлянето й. Решението се изпраща на страните в тридневен срок от постановяването му.

Решенията на отдела по Опозиции на Патентното ведомство могат да бъдат обжалвани пред отдел „Спорове“ на Патентното ведомство в тримесечен срок от съобщаване на решението. Решенията на отдела по „Спорове“ на Патентното ведомство могат да бъдат обжалвани пред Административен съд – София град в тримесечен срок. Решенията на  Административен съд – София град могат да бъдат обжалвани пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок.

Поради изброените по-горе особености при изготвяне и подаване на опозиция срещу регистрацията  на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето и входирането на опозиция, както и при представителство в производството по опозиция чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства и при представителство в производството по опозиция в случай, че срещу подадена от Вас заявка е била подадена опозиция, както когато сте заявили за регистрация национална марка в Патентното ведомство на Република България, също така и марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по подаване на опозиция срещу регистрация на марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.