Изготвихме договор за изработка на видео клипове на английски език

През юли 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за изработка на видео клипове за фотография на английски език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация за изготвянето на договора, поради което успяхме да изготвим документа в уговорения между страните срок на английски език и да го предоставим на клиента, който го одобри и с това приключихме този проект. Изготвеният от нас договор съдържа клаузи относно идентификацията на страните, предмет на договора, срок, възнаграждение и начин на плащане, права и задължения на възложителя, права и задължения на изпълнителя, клаузи за конфиденциалност, независим статут на страните, права върху интелектуална собственост, прекратяване на договора, неустойки, форс мажор, заключителни разпоредби.