Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През април 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки посочени в регистрацията чрез продажба. След като изготвихме необходимите документи ги входирахме в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса. След няколко дни прехвърлянето на националната търговска марка беше вписано успешно, с което успешно приключихме процедурата по прехвърляне на търговска марка чрез продажба.