Регистрация на електронен магазин в НАП

През септември 2018 година беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Промените, заложени в Наредбата обхващат основно следните въпроси:

 • Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции;
 • Промени във връзка с реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД;
 • Въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти и  свързаността им с фискални устройства;
 • Въвеждане на изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обект;
 • Въвеждане на изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти;
 • Въвеждане на изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Настоящото изложение има за цел да даде яснота относно въпросите, касаещи лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. В изложението ще бъде описана процедурата по регистрация на електронен магазин в НАП. Изискванията относно лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин са уредени в чл. 52м от Наредба № Н-18. Съгласно чл.52м от Наредба № Н-18 „лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин  да подава следната информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП,  а именно:

 1. Наименование на електронния магазин;
 2. Наименование на домейна на електронния магазин;
 3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.

 1. Продажбите се извършват чрез:

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):

➢ наименование на онлайн платформата;

➢ уеб адрес на онлайн платформата;

➢ оператор на онлайн платформата- наименование, ЕИК/идентификационен номер,държава на установяване, адрес, електронен адрес.

     4.2. Собствен/нает електронен магазин:

     4.2.1. Информация за собственика на домейна:

а) за лица, установени на територията на страната:

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

➢ за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

     4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:

–  на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

– използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга – описание;

Б) информация за доставчика на хостинг услугата:

а) за лица, установени на територията на страната:

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

➢ за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

        4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:

– поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;

– поддръжката е възложена на друго лице- данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:

– на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

– на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;

– хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;

– ползване на „облачна услуга“- наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

5. Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура;

6. Дата от началото на работа на електронния магазин;

7.  Дата от прекратяване на работата на електронния магазин;

8. Дата на подаване на информация в НАП.

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 година трябва да подадат горепосочената информация в срок до 29 юни 2019 година, тоест лицата следва най-късно до 29 юни 2019 година да регистрират (декларират) онлайн магазините си. Изброената информация се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби, а при промяна на някои от данните, актуалната информация се подава в 7-дневен срок от настъпването й. При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин се подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интеренет страницата на НАП в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

Също така, лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват, създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни в следните сроковете регламентирани в чл. 38, ал. 1 от ДОПК, а именно:

 1. ведомости за заплати – 50 години;
 2. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
 3. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 4. всички останали носители – 5 години.

През последните години помогнахме на много клиенти, които притежават електронни магазини като изготвихме необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в интернет като общи условия за ползване на електронен магазин, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките, както на български, така и на английски език. Във връзка с новите изисквания залегнали в Наредба № Н-18 някои от клиентите ни, които са ползвали услугите ни във връзка с изготвяне на необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в интернет ни наеха да регистрираме техните електронни магазини в НАП, с което се справихме успешно. С удоволствие ще ви помогнем при регистрацията на вашия интернет магазин в НАП чрез подаване на необходимата информация посочена в чл. 52м от Наредба № Н-18.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно изискванията залегнали в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 година относно лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (регистрация на електронен магазин). Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора, Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт.