Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който ще бъде сключен на основание на чл. 9 от ЗЗД, където е прогласена автономията на волите на страните и свободата, с която се ползват при договаряне. Клиентът ни предостави цялата необходима информация във връзка с изготвянето на договора за сътрудничество, в резултат на което съставихме договор със следното съдържание, а именно:

  • Идентификация на страните;
  • Общи положения и предмет на договора;
  • Права и задължения на страните;
  • Независим статут на страните;
  • Разпределение на печалбата и начин на плащане;
  • Прекратяване на договора;
  • Неустойки;
  • Заключителни разпоредби.

Изготвеният договор беше завършен и предаден в уговорения с клиента срок.