Изготвен е проект на нов Закон за марките и географските означения

След като през 2011 година беше въведена така наречената „опозиционна система“, с което беше извършена най-голямата реформа в областта на търговските марки, през 2019 година предстоят нови фундаментални изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Проектът е публикуван на сайта на Министерството на икономиката за обществено обсъждане до 08.03.2019 година. Изготвянето на такъв проект е продиктувано от задълженията на Република България по транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2436 за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Законопроектът  цели  и  привеждане  на  законодателството  в  съответствие  с изискванията на Регламент (ЕС) No 1151/2012, относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Настоящата новина има за цел да предостави повече информация относно предстоящите промени.

  • На първо място се предлагат промени на определението за марка и се допълват и изменят абсолютните и относителните основания за отказ на регистрация на марка. Изискването за графичното представяне на марката отпада и ще бъде допустимо представянето на марката по начин, който ясно определя предмета й.
  • Най–съществени са измененията относно заплащането на държавните такси, като се предвижда заплащането на държавната такса да бъде извършвано чрез заплащане на таксата наведнъж, а не както е в момента – на две вноски.
  • Предвижда се кръгът на лицата, които имат достъп до информация да се разшири, както и процедурите за досъп до досиетата на обекти да бъдат улеснени. В регистъра ще бъде включена и информация за прехвърляне, вписани лицензионни договори, особен залог, несъстоятелност, опозиции, образувани производства за отменяне или заличаване, данни за отказ на абсолютни основания и други.
  • Засилва се служебното начало при проверката на заявките на абсолютни основания за отказ посредством въвеждането на възможността за възобновяване на  експертизата  по  същество  на отделните етапи, предшестващи крайното решение за регистрация. Също така, страните в съдебното производство ще могат да твърдят нови обстоятелства и да представят нови доказателства  само  ако  не  са  могли  да  ги  узнаят,  посочат  и  представят  в  срок  в административното производство.
  • Внесени са уточнения относно използването на марката, регламентиран е ясно моментът, от който започва да тече срокът за него, както и условията, на които трябва да отговаря изпълнението на това задължение. Конкретизират се и случаите на реално използване, както и обхватът на закрила.
  • Включват се нови състави на нарушения подлежащи както на административна, така и на гражданскоправна защита. Правото на иск да бъде предоставено на по- широк кръг лица.
  • Предложените във  връзка  с спостигането  на съответствие  на  националното  законодателство  с разпоредбите  на Регламент  (ЕС)  No 1151/2012  предвиждат прекратяване  на  регистрацията  на  географските  означения  за земеделски продукти и храни, извършена по реда на ЗМГО, считано от датата на влизането му в сила.

Очаква се промените и новите правила да са в полза на бизнеса и икономическия растеж, а също така да засилят защитата на търговските марки и географски означения и подобряване на досегашната уредба на обектите на индустриалната собственост.