Извършихме предварително проучване на комбинирана марка

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим предварително проучване на комбинирана марка, която желае да регистрира. На база на резултатите от предварителното проучване, изготвихме изчерпателно писмено становище, в което анализирахме евентуалните рискове. Резултатите показаха, че марката ще премине успешно експертизата на абсолютни основания за отказ, не бяха открити идентични и/или сходни марки и единственият идентифициран риск е по прилагането на чл. 26, ал. 3, т. 6 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), където са уредени основанията за заличаване на регистрацията на марка. Изготвеното от нас изчерпателното становище беше предадено на клиента в уговорения срок.