Изготвихме писмо за спиране на нарушение

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на регистрирана търговска марка на Европейския съюз с действие на територията на всички страни-членки на ЕС.  Клиентът ни извършва наблюдение на марка и е установил, че е била заявена за регистрация пред Патентното ведомство на Република България  сходна национална марка за идентични стоки. Заявената за регистрация национална марка е по-късна марка. Както е известно, марките на ЕС имат действие и на територията на Република България. Тъй като между марките има висока степен на сходство и стоките са идентични, съществува вероятност за объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на по-късната марка с по-ранната марка, тоест потребителите ще помислят, че марките принадлежат на един и същ притежател. Клиентът ни има право да подаде опозиция срещу регистрацията на по-късната марка пред Патентното ведомство на Република България в предвидения от закона тримесечен срок, но преди това решихме да изготвим и изпратим т.нар. и широко разпространено в практиката писмо за спиран ена нарушение или уведомление за доброволно прекратяване на нарушение. Клиентът ни възложи изготвянето и изпращането на писмо за доброволно преустановяване на нарушение. Изготвихме писмото, в което предоставихме информация относно по-ранната марка притежание на нашия клиент, извършихме сравнение между двете марки, сравнение между стоките и направихме заключение, че съществува вероятност за объркване на потребителите. Предоставихме на заявителя на по-късната марка срок, в който да оттегли заявката за регистрация на националната марка. Изпратихме писмото за спиране на нарушение по електронна поща и по куриер на заявителя на марката. Към писмото приложихме и свидетелство за регистрация на марката на клиента ни. След няколко дни заявката за регистрация на по-късната марка беше оттеглена и заявителят ни предостави копие от искането за оттегляне на заявката, с което исканията в писмото за спиране на нарушение, което изготвихме бяха изпълнени и изготвеното от нас писмо доведе до желания резултат, поради което не беше необходимо да се подготвя и подава опозиция срещу регистрацията на по-късната сходна марка.