Извършихме преварително проучване на марка за стоки от клас 29 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка, която желае да регистрира за стоки от клас 29 от МКСУ. Клиентът ни желае да регистрира национална марка в Патентното ведомство на Република България, която има действие на територията на България. След като извършихме проучване в базите данни, които съдържат всички заявени за регистрация и регистрирани марки, се оказа, че не бяха открити налични идентични и/или сходни марки, поради което посъветвахме нашия клиент да пристъпи към подаване на заявка за регистрация на марката, тъй като не идентифицирахме чужди по-ранни права при проучването и няма риск от подаване на опозиции.