Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка, която желае да заяви за регистрация като национална марка пред Патентното ведомство на Република България за услуги в клас 35 от МКСУ. След извършеното от нас проучване се оказа, че съществуват няколко идентични марки, които са регистрирани за идентични услуги и имат действие нa територията на Република България, тъй като откритите по-ранни марки са регистрирани като марки на Европейския съюз. Посъветвахме клиента ни да не заявява за регистрация марката, тъй като съществува вероятност да бъде подадена опозиция.