Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация за клиент – производител на храна

През март 2018 година с нас се свърза клиент-производител на храна, с който преди това сме работили по няколко проекта и ни възложи да извършим проучване на комбинирана марка, която ни предостави. Комбинираната марка се състои от словен и фигуративен елемент, като словният елемент в случая се явява едновременно и доминиращ и отличителен елемент в състава на марката. Клиентът ни желае да регистрира марката като марка на Европейския съюз за стоки в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация. Извършихме проучване в базите данни, които съдържат заявени за регистрация и регистрирани марки и се установи, че не бяха открити по-ранни сходни и/или идентични марки с действие на територии на страни-членки на ЕС или марки на ЕС за идентични и/или сходни стоки. Също така марката е достатъчно отличителна и ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Изготвихме писмено становище и клиентът ни възложи да пристъпим към подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз. Попълнихме заявката и я подадохме по електронен път като заплатихме своевременно и таксите към EUIPO. След около две седмици марката беше преминала успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в официалния бюлетин на Службата на ЕС за интелектуална собственост. В предвидения от закона срок (3 месеца) не бяха подадени опозиции и възражения и марката беше регистрирана в срок, само четори месеца след подаване на заявката за регистрация. Изпратихме свидетелството за регистрация на марката на клиента, с което успешно приключи регистрационната процедура.