Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, тъй като желае да уреди договорните си отношения с негов контрагент по отношение на разработката на софтуерен продукт. Договорът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше одобрен, тъй като подробно урежда отношенията между страните. Изготвеният от нас договор съдържа клаузи относно: предмета на договора, права и задължения на страните, независим статут на страните, собственост върху продукта, задължения за конфиденциалност, продажба на продукта, разпределяне на печалбата и начин на плащане, прекратяване на договора, неустойки, тестов период на продукта, ревизиране на договора, заключителни разпоредби.