Извършихме проверка на три марки за услуги попадащи в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който преди това сме разботили по няколко различни проекта и ни предостави три словни марки, за които да извършим проверка дали нарушават по-ранни права. Клиентът ни има намерение да извършва търговия на стоки и извън територията на Република България, за която цел желае да разработи и регистрира марка на Европейския съюз. Извършената от нас проверка обхваща териториите на всички страни-членки на Европейския съюз (28 страни). Услугите, за които ще се заявява марката за регистрация попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме проучване и на трите словни марки, които ни бяха предоставени и изготвихме подробно писмено становище съдържащо анализ на намерените резултати. Оказа се, че не е препоръчително да се разработва нито една от предложените марки, защото се нарушават по-ранни права на притежатели на сходни марки и има риск от подаване на опозиции.