Красимира Кадиева разработи услугата „Консултиране и внедряване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от правна страна“

Защитата на личните данни при обработване е реформирана с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който ще се прилага от 25 май 2018 година. Във връзка с прилагането на изискванията на Общия регламент и привеждане на бизнеса на клиентите си от правна страна съгласно новите изисквания, адвокат Кадиева разработи услугата „Консултиране и внедряване на Общия регламент от правна страна“.

Услугата „Консултиране и внедряване на Общия регламент от правна страна“ включва:
1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента от правна страна.

2. Оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните.

3. Изготвяне и предоставяне на следните три наръчника, а именно:

  • Наръчник съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.

4. Изготвяне и предоставяне на пълен набор от документи, готови за попълване (повече от 40 документа) за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Регламента във вашата организация, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, оценка на въздействието, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Клиентите, които се довериха на адвокат Кадиева през изминалите месеци във връзка с оказване на съдействие относно подготовката на необходимите документи за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 са доставчици на услуги, разработчици на софтуери, дигитални агенции, електронни магазини, фармацевтични дружества, строителни фирми, счетоводни къщи, транспортни фирми. Внедряването на Регламента от правна страна е двустранен процес, при който е необходимо съдействието на клиента чрез попълване на специално изготвен въпросник, а също така и предоставяне на необходимата информация за изготвяне на документите. Адвокат Кадиева помогна на клиентите си при изготвянето на необходимите документи, а също така и при внедряването на вътрешни процедури за осъществяване на задълженията на администратора както и процедури за проверка и контрол.

В случай, че желаете да получите повече информация за услугата „Консултиране и внедряване на Общия регламент от правна страна“, можете да се свържете с адвокат Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Следващите няколко статии, които ще бъдат публикувани в раздел „Публикации“ на сайта, ще бъдат посветени на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Публикациите ще разяснят какви са задълженията на администраторите и обработващите лични данни, какви права имат субектите на данни, по какъв начин се упражняват правата и какво представлява извършването на оценка на въздействието. Ще бъде предоставена подробна информация и относно регистрите на дейностите по обработване и регистрите на всички категории дейности по обработването, а също така и какви са изискванията за определяне на длъжностно лице по защита на данните и съответните задължения на това лице.