Политика за защита на лични данни

Защитата на лични данни е от особено важно значение както за потребителите, така и за собствениците на уеб сайтове. Операторите на сайтове следва да разбират съображенията на посетителите относно защитата на личните данни и да са ангажирани да защитят техните лични данни като прилагат всички стандарти съгласно действащото законодателство. Собствениците на сайтове следва да зачитат неприкосновеността на личността на потребителите и да ги информират за каква цел се събират личните данни, категории лични данни, които се събират, дали личните данни се предоставят на трети страни, как са защитени данните срещу неправомерно обработване.

Настоящата публикация има за цел да очертае основните моменти в изготвянето на политиката за защита на личните данни. Насоките за съставяне на политика за поверителност в тази статия са съобразени изцяло с изискванията на действащото българско законодателство.

В политиката за защита на лични данни (или така наречената „политика за поверителност“), най-често в практиката, се съдържа цялата информация относно защитата на лични данни. Също така, често срещано е политиката поверителност да се съдържа в общите условия за ползване на уеб сайт. Въпреки това, е препоръчително политиката за поверителност да бъде описана в отделен документ за по-голяма яснота и да бъде публикувана на видно място в уеб сайта, за да могат потребителите лесно да се ориентират за начина, по който техните лични данни се обработват.

Събирането, обработването и съхранението на лични данни е уредено в Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Съгласно Закона за защита на личните данни, всеки, който обработва лични данни следва да се регистрира като администратор на лични данни. Това задължение ще отпадне с влизането в сила на 25 май 2018 година на новия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

На първо място, преди да сме описали какво следва да съдържа една изчерпателна политика за защита на личните данни, е редно да дефинираме какво се разбира под понятията лични данни и обработване на лични данни. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, като например име, ЕГН, адрес, e-мейл и др. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Съдържание на политиката за защита на личните данни

 • Въведение: Като въведение в политиката за поверителност, е добре да посъветвате потребителите да прочетат внимателно политиката и в случай, че имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с оператора на интернет страницата. Също така, ако потребителят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не се препоръчва използването на уеб сайта и не трябва да предоставя личните си данни. Политиката за поверителност трябва да бъде приета безусловно преди потребителят да е предоставил своите лични данни.
 • Предоставяне на информация за собственика на уеб сайта: На следващо място, следва да предоставите информация относно оператора на сайта, която най-общо идентифицира оператора. Такава информация е име на оператор на уеб сайта; постоянен адрес или седалище и адрес на управление; адрес, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса посочен в предходната точка; данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща; данни за вписване в търговски или друг публичен регистър; информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим.
 • Цели и обхват на политиката за поверителност: В тази част от политиката за поверителност, операторът на уеб сайта следва да маркира, че поема сериозен ангажимент по отношение на поверителността на личните данни. Също така, е препоръчително да се изброи каква информация предоставя операторът на сайта в политиката за поверителност, като например: информация относно целите на обработването на личните данни; информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; информация относно данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им; информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
 • Дефиниции: Необходимо е да се дефинират някои от термините, които ще се използват в политиката за защита на личните данни.
 • Цели на обработване на лични данни: От съществено значение е да се изброят целите, за които се обработват личните данни, които се събират от потребителите. Обикновено целта за събиране на лични данни е предоставянето на услугата, която собственикът на сайта предлага. Допълнителните цели са например изпращане на бюлетини, оферти и др.
 • Данни, които се събират и обработват: В политиката за поверителност задължително следва да са изброени всички лични данни, които операторът на сайта събира и обработва.
 • Указания за използване на бисквитки: Много често сайтовете използват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата със сайта. При използване на бисквитки следва да бъде предоставена подробна информация относно целите на съхранението или достъпа до данните и целите на обработването им. Също така, на потребителя следва да бъде предоставена възможност да откаже съхраняването или достъпа до информацията. Често срещано в практиката е политиката относно използването на бисквитки да се съдържа в политиката за поверителност или в общите условия за ползване на уеб сайт. Препоръчително е да бъде описана в отделен документ, поради което тази тема ще бъде разгледана подробно в следващата публикация, която ще бъде посветена на указания относно използването на бисквитки.
 • За какъв срок се съхраняват личните данни: Следва да се посочи срокът за съхранение на личните данни. Важно е да бъде отбелязано, че операторът на сайта е длъжен да унищожи данните, след като е била изпълнена целта, за която са били събрани. Съществуват обаче случаи, в които личните данни следва да се съхраняват за определен в закон период от време и след като е приключила обработката.
 • Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни: Тук следва да бъде предоставена информация относно данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
 • Информация относно обработването на личните данни: В тази част е препоръчително да се опише по какъв начин се обработват личните данни, а също така да се посочи дали личните данни се обработват самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните от името на оператора на сайта.
 • Информация за защита на личните данни: Операторът следва да посочи, че е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни: Посочват се получателите на, които операторът на сайта има право да разкрива обработваните лични данни, като например: на физическите лица, за които се отнасят данните; на лица, ако е предвидено в нормативен акт; на лица, обработващи личните данни.
 • Права на физическите лица и ред за упражняване на правата: Препоръчително е в отделен раздел да опишете какви права имат потребителите, чиито лични данни се обработват и ред за упражняване на правата. Например, сред най-важните права са правото на достъп, правото на заличаване, коригиране или блокиране. Наред с тези права, всеки потребител, който е предоставил личните си данни има право да възрази пред оператора на сайта срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Потребителят има право и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директен маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Редът за упражняване на правото на достъп и правото на заличаване, коригиране или блокиране е чрез подаването на писмено заявление до оператора на уеб сайта. Собственикът на сайта разглежда заявлението и се произнася в 14-дневен срок от подаването му.  Липсата на отговор се смята за отказ. Операторът отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или отказва пълен или частичен достъп когато от това би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност или за защитата на класифицираната информация и това е предвидено в специален закон.
 • Промени в политиката за поверителност: Препоръчително е да бъде упоменато, че операторът има право да актуализира като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Накрая, препоръчваме ви при изготвянето на политиката за поверителност да използвате ясен и достъпен за потребителите на уеб сайта ви език. Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на политика за защита на лични данни, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на политиката за поверителност, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно политиката за поверителност. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.