Общи условия за ползване на уеб сайт

Настоящата публикация има за цел да предостави подробна информация относно изготвянето и съдържанието на общите условия за ползване на уебсайт.

На първо място, преди да бъде представена информацията, която следва да се съдържа в общите условия за ползване на сайт, е важно да отбележим, че операторът е длъжен да предостави на получателя/ потребителите общите условия по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Въведение

Като въведение в условията за ползване на уеб сайта, е препоръчително да посъветвате получателите/ потребителите да прочетат внимателно общите условия и в случай, че имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с оператора на интернет страницата. Също така, ако получателят/ потребителят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

Дефиниции. Цели и обхват на общите условия

Препоръчително е да се опишат целите и обхвата на общите условия, а също така, да се дефинират някои от термините, които ще се използват в условията за ползването на сайта.

Предоставяне на информация относно оператора на уеб сайта

На следващо място, следва да предоставите информация относно оператора на сайта, която най-общо идентифицира оператора. Това задължение е залегнало в чл.4 от Закона за електронната търговия и включва задължение за предоставяне на информация относно:

 1. име на оператор на уеб сайта;
 2. постоянен адрес или седалище и адрес на управление;
 3. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса посочен в предходната точка;
 4. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща;
 5. данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
 6. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;
 7. в случай, че осъществява регулирана професия – информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която операторът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях;
 8. указание, ако операторът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;
 9. друга информация, която е предвидена в нормативен акт.

Освен горепосочената информация, при предложение за сключване на договор чрез електронни средства операторът е длъжен да информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:

 1. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 2. дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него;
 3. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 4. езиците, на които договорът може да бъде сключен;
 5. начина за достъп по електронен път към етичен кодекс за поведение, към който операторът се придържа.

Важно е да бъде отбелязано, че в случай, че страна по договора е потребител (потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност), операторът на уеб сайт следва да предостави и допълнителна информация съгласно 47 от Закона за защита на потребителите.

Характеристики на уеб сайта

В тази част от Общите условия се предоставя информация относно предназначението на уеб сайта, а също така и какви услуги предоставя операторът на сайта на потребителите.

Регистрация

В някои уеб сайтове е предвидена възможност за регистриране на потребителски профил. В този случай, в Общите условия следва да се опише процедурата по създаването на профил стъпка по стъпка.

Права, задължения и отговорност на потребителите

Препоръчително е Общите условия да съдържат раздел, в който са бъдат регламентирани какви са правата и задълженията на потребителите на уеб сайта.

Права и задължения на оператора на уеб сайта

Както е добре да се упоменат правата и задълженията на потребителите на сайта, така също е препоръчително да бъдат дефинирани правата и задълженията на оператора на интернет страницата.

Отговорност

На следващо място е препоръчително, в общите условия за ползване на уебсайта, да се съдържат клаузи относно отговорността на оператора на сайта, а също така и клаузи относно връзки към сайтове на трети страни.

Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване

Интернет страниците обикновено съдържат текстове, лого, снимки, изображения, илюстрации, графики. В тази връзка е изключително важно да бъде определено какви права върху всяка част от уеб сайта принадлежат на оператора на сайта, за какво потребителите могат да използват съдържанието на сайта (например може да бъде разрешено съдържанието да бъде използвано за лична, нетърговска употреба) и респективно за каква цел не може да бъде използвано съдържанието на сайта (например може да бъде упоменато, че използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма е абсолютно забранено), какви действия на потребителите представляват нарушение на правата върху интелектуална собственост и какви са последиците, в случай, че бъде извършено нарушение.

Защита на личните данни

Потребителите следва да бъдат информирани какви лични данни се събират от оператора на уеб сайта; целите за обработването на личните данни; получателите, на които могат да бъдат разкрити данните; по какъв начин се съхраняват тези данни, как са защитени и др. Много често политиката за защита на личните данни (политика за поверителност) се съдържа в общите условия за ползване на уеб сайт. Препоръчвам политиката за защита на личните данни да бъде описана в отделен документ, поради което тази тема ще бъде разгледана подробно в следващата статия.

Политика относно използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството  на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата със сайта. Много често политиката относно използването на бисквитки се съдържа в общите условия за ползване на уеб сайт. Препоръчително е да бъде описана в отделен документ, поради което тази тема ще бъде разгледана подробно в една от следващите статии.

Заключителни разпоредби

Накрая, в заключителните разпоредби при съставянето на общите условия за ползване на уеб сайта е препоръчително да бъде посочено приложимото право, а също така е добре да бъде упоменато, че операторът има право да актуализира като изменя и допълва общите условия по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на общи условия за ползване на уеб сайт, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на общите условия за вашия уеб сайт, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия за сайт, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет.

В следващите статии ще бъде предоставена подробна информация относно политиката за защита на личните данни (т.нар. политика за поверителност) и политиката относно бисквитките.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно общите условия за ползване на уеб сайт. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.