Промени в името и адреса на притежател на промишлен дизайн

Процедурата по промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн е уредена в член 40 от Закона за промишления дизайн. Съгласно чл.40 от Закона за за промишления дизайн притежателят на правото върху дизайн е длъжен в 3-месечен срок да уведоми писмено Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си. Промяната се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни по искане на притежателя. Всички документи, за които притежателят на правото върху дизайн трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър на промишлените дизайни.

Кой има право да подаде искане за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България от притежателя на дизайна или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини, а именно: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път; по електронна поща.

Искането трябва да съдържа:

 • идентификационни данни на промишления дизайн (входящ, регистров номер);
 • идентификационни данни на притежателя:
 1. трите имена на ФЛ, ако притежателят е физическо лице;
 2. наименование и вид на ЮЛ, ако притежателят е юридическо лице. Три имена на лицето, което представлява ЮЛ.
 • нови данни за притежателя;
 • данни за представителя по индустриална собственост, ако е упълномощен такъв.

Към искането е необходимо да се приложат следните документи:

 • документи, които удостоверяват промяната на името и/или адреса;
 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • документ за платени държавни такси.

Искането е необходимо да бъде подписано от притежателя на промишления дизайн или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато притежателят или заявителят на дизайна е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн се разглежда от отдел „Експертиза“ на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“. Експертът проверява дали са посочени идентификационни данни на лицата, индивидуализация на промишления дизайн, а също така дали са приложени документите, които са изброени по-горе в тази статия. При наличие на нередовности, експертът изпраща съобщение, в което посочва, че заявителят има 3-дневен срок за отстраняването на посочените в съобщението нередовности. Производството се прекратява, в случай, че нередовностите не бъдат отстранени в предоставения срок. Ако няма установени нередовности или те са отстранени в срок, промяната в името и адреса на притежателя на промишления дизайн се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни.

Какви са държавните такси за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн е 50 лева.

Услугата „вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн“ включва следните действия:

 • запознаване на клиента с процедурата;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на документ издаден от Патентното ведомство, който удостоверява вписаната промяна;
 • предоставяне на документа на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за промишления дизайн. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на промяна в името и адреса чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на промяна в името и адреса на притежател на дизайн, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.