Наблюдение на марка на Европейския съюз

В настоящата статия ще бъде предоставена повече информация относно наблюдението на марката на Европейския съюз. Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. В този случай притежателите на марки на Европесйкия съюз следва да полагат необходимата грижа, за да опазят придобитите права. Най-ефективният начин за това е да се следят публикуваните заявки за регистрация на марки и при преценка, че е подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на притежаваната, да бъде подадена опозиция, за да не бъде регистрирана сходна или идентична марка. Затова притежателите както на регистрирани, така и нa нерегистрирани марки, следва да полагат грижа за защита на правата си като се следят търговските марки, които се заявяват за регистрация. Услугата „наблюдение на марка на Европейския съюз“ е изключително важна превантивна услуга, която представител по индустриална собственост Красимира Кадиева предоставя. Чрез услугата „мониторинг на марка“ навреме ще бъдат идентифицирани всички подадени заявки за регистрация на сходни и/или идентични марки и притежателят на марката, която се наблюдава, ще има възможност навреме да защити правата и интересите си като подаде опозиция.

По какъв начин се извършва наблюдението на марката?

Наблюдението на марките се извършва чрез специализиран софтуер, който идентифицира и намира абсолютно всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Според независима институция, която е извършила проучване на няколко софтуера, предлагани от различни организации за наблюдение на марки, софтуерът, който Красимира Кадиева използва, за да предлага услугата „наблюдение на марка“ на клиентите си, е обявен за най-добрия в света. Този софтуер генерира и предоставя отчети всяка седмица, които съдържат всички намерени сходни и/или идентични марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция.

Предимства на софтуера за наблюдение на марки:

• Изключително високо качество на достъпна цена;
• Ежеседмични доклади;
• Достатъчно време за изготвяне и подаване на опозиция;
• Най-добрият алгоритъм за наблюдение на марки в света според проучване, което е извършено от независима институция.

При наблюдението на марка на Европейския съюз се наблюдават следните бюлетини, а именно:

• Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
• Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
• Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

По-долу са изброени само част от неблагоприятните последици от регистрация на сходна марка:
– накърнена репутация;
– загуба на пазарен дял;
– загуба на доверие на потребителите;
– неправомерно облагодетелстване.

ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ

Услугата „наблюдение на марка на Европейския съюз“ се предоставя за период от минимум една година.

В случай, че желаете да се възползвате от услугата наблюдение на марка на Европейския съюз (или мониторинг на марка на Европейския съюз), моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде наблюдавана, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с Красимира Кадиева на 00359 882 308 670. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.