Изготвяне на споразумение за конфиденциалност

Повечето компании разполагат с ценна информация, до която конкурентите им нямат достъп, като например, информация относно процес, метод, способ и други. Такава информация може да бъде защитена чрез различни способи. Един от тях е  запазването на информацията като търговска тайна.

В България материята относно търговските тайни е уредена в няколко разпоредби в Закона за защита на конкуренцията и в новоприетоя Закон за защита на търговската тайна. В чл.3 от Закона за защита на търговската тайна е дадена легална дефиниция на „търговска тайна“. Съгласно дефиницията в чл.3 „търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания:

1. представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;
2. има търговска стойност, поради тайния си характер;
3. по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

За разлика от обектите на индустриална собственост като търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, които могат да бъдат регистрирани, то за търговската тайна няма режим на регистрация и тя не се разгласява публично.

В какво се изразява задължението за пазене на търговска тайна?

В чл.37 от Закона за защита на конкуренцията се забранява “узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика”. Забранява се също и “използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана”. Също така, в новоприетия Закон за защита на търговската тайна, в раздел II са уредени въпросите относно придобиването, използването и разкриването на търговска тайна.

Всяка компания следва да предприеме необходимите мерки, за да може да се ползва от защита, която се предоставя срещу недобросъвестно посегателство върху търговска тайна от страна на конкурентни предприятия.

Какви могат да бъдат тези мерки?

На първо място, компанията следва предварително да е определила до кои факти, информация, решения и данни е установен ограничен достъп. На следващо място, те трябва да са обявени изрично, че представляват производствена или търговска тайна и съответно да са предприети необходимите мерки за защитата и запазването им. Предприятието е необходимо да предвиди и режим за достъп до данните и да бъдат индивидуализиран кръгът на лицата, които ще имат достъп до информацията и могат да я използват. Изброените по-горе мерки се прилагат, за да е възможно поверителната информация да запази  това качество спрямо външни за предприятието лица.

Съществуват обаче случаи когато поверителната информация се налага да бъде разкрита на външни на предприятието лица. Това най-често се случва когато за осъществяването на даден проект се изисква разкриването на конфиденциална информация. В повечето случаи само едната страна предоставя на другата поверителна информация. Срещат се обаче и случаи, в които и двете страни разкриват поверителна информация една на друга. В такива случаи, най-често в практиката, като формално средство за закрила на конфиденциалната информация, се сключва едностранен или двустранен договор за неразгласяване на конфиденциална информация или така нареченото споразумение за поверителност.

Споразумение за поверителност /конфиденциалност/

Договорът за неразкриване на поверителна информация, който също така е известен като споразумение за конфиденциалност или договор за неразгласяване на търговска тайна е договор  който създава конфиденциални отношения между страните, които го сключват, за да запазят поверителна информация. Страните се съгласяват да не разкриват поверителната информация съгласно уговореното в договора на трети лица. Сключването на споразумение за конфиденциалност се предпочита в много случаи от страните, тъй като запазването на конфиденциалност е изключително важно, за да могат страните да разменят поверителна информация помежду си и да са сигурни, че такава информация няма да бъде разкрита на трети страни. Също така, клаузи за конфиденциалност може да бъдат включени в различни видове договори (трудов договор, договор за поръчка и др.), но е препоръчително тези отношения да бъдат уредени в отделно споразумение за конфиденциалност.

Какви клаузи включва договорът за неразгласяване на поверителна информация?

 • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
 • Целта за разкриването на поверителната информация;
 • Детайлно описание какво включва поверителната информация;
 • Детайлно описание какво не включва поверителната информация;
 • Права и задължения на страните:
 • Задължение за неразкриване;
 • Дължима грижа. Уведомяване при разкриване;
 • Задължение за непубликуване;
 • Връщане на поверителната информация;
 • Неустойки и санкции при неизпълнение на задълженията;
 • Срок на договора;
 • Допълнителни разпоредби:
 • комуникация между страните;
 • независим статут на страните;
 • приложимо право;
 • промени.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при изготвянето на споразумение за поверителност, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на споразумение за конфиденциалност, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла договори за неразкриване на търговски тайни, както на български, така и на английски език.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно търговските тайни и споразуменията за конфиденциалност. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при воденето на преговори и изготвянето на споразумения за поверителност на български и английски език.