Продажба на търговска марка

Настоящата статия има за цел да предостави повече информация относно прехвърлянето на право върху търговска марка извършено чрез продажба на търговска марка, която процедура е уредена в член 21 от Закона за марките и географските означения и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Правният способ за това е договорът за покупко-продажба. Правото върху марка може да се прехвърли за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

При съвместно притежание правото върху марка се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго.

Продажбата на марка ще породи действие по отношение на трети лица от датата на вписването й в Държавния регистър на марките, воден от Патентното ведомство. След извършване на вписването се издава удостоверение на новия притежател на марката.

Кой има право да подаде искане за вписване на прехвърляне на правото върху марка чрез покупко-продажба в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на прехвърляне на правото върху марка чрез покупко-продажба се подава в Патентното ведомство на Република България от прехвърлителя или новия притежател или от упълномощен представител по индустриална собственост. Искането може да бъде подадено директно в Патентното ведомство, по пощата, по факс, по електронен път или по електронна поща.

Към искането е необходимо да се приложат договор за покупко-продажба на марка; документ за съгласие на останалите съпритежатели на марката; пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост; документ за платени държавни такси.

Искането трябва да бъде подписано от прехвърлителя или новия притежател или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато прехвърлителят или новият притежател е юридическо лице, е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за вписване на прехвърлянето постъпва в дирекция „Марки и географски означения“. В 2-дневен срок от постъпването на искането, експерт от дирекцията проверява дали е посочена марката, дали са платени държавните такси, а също така дали е приложено пълномощно, когато искането е подадено чрез представител по индустриална собственост. Когато таксите не са платени и/или не е приложено пълномощното, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.

Ако не са били констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок, искането се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването на искането, проверява статуса на марката в електронната база данни, а при необходимост и в досието на марката и извършва преценка на предоставените за настъпилото прехвърляне документи.

В случай, че в процеса на проверката се констатират недостатъци или несъответствия в подаденото искане и приложените към него документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на марката и тези в искането, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения 7-дневен срок.

Важно е да бъде отбелязано, че когато от договора за продажба на марката е видно, че поради прехвърлянето на марката има вероятност потребителите да бъдат въведени в заблуждение относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, прехвърлянето не се вписва, освен ако стоките или услугите се ограничат до тези, по отношение на които няма такава вероятност.

Когато искането отговаря на изискванията определени в Закона за марките и географските означения и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на прехвърлянето. Когато искането не отговаря на изискванията,  се издава мотивирано решение за отказ.

Вписване на прехвърлянето в Държавния регистър на марките и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

След подписване  на решението искането незабавно се връща за извършване на вписването в Държавния регистър на марките и издаване на удостоверение на новия притежател в 2-дневен срок. За извършеното вписване на прехвърляне на регистрирана марка се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

Какви са държавните такси за прехвърляне на марка посредством покупко-продажба?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство, вписване на прехвърляне на право върху марка е 60 лева.

Услугата „прехвърляне на марка чрез покупко-продажба“ включва следните действия:

  • запознаване на клиента с процедурата по прехвърляне на марка чрез покупко-продажба;
  • подготовка на всички необходими документи;
  • входиране на документите;
  • заплащане на държавни такси;
  • провеждане на процедурата по прехвърляне на  марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
  • получаване на удостоверение;
  • предоставяне на удостоверението на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при продажбата на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при продажбата на вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата прехвърляне на търговска марка чрез покупко-продажба, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно прехвърляне на правото върху марка чрез покупко-продажба. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при продажба на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.