Световната организация за интелектуална собственост стартира нова база данни

На 21 май 2017 година Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) пусна в действие база данни с изцяло нови профили на страните-членки. Новата електронна услуга се състои от портал, който съдържа полезна информация относно търговските марки, процедурите по регистрация на марка за всяка страна-членка, а също и какви видове търговски марки могат да бъдат регистрирани във всяка страна-член.

Следната информация може да бъде намерена в базата данни:

  • изисквания за представяне на търговска марка;
  • изисквания относно колективни и сертификатни марки;
  • информация за практиката на всеки член относно класирането на стоките и услугите;
  • процедури за отговор на откази, опозиции и възражения;
  • заличаване и отмяна;
  • заместване.