Промени в името и адреса на притежател или заявител на марка

Тази статия има за цел да опише процедурата по промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка, която е уредена в член 40 от Закона за марките и географските означения. Съгласно чл.40 от ЗМГО притежателят или заявителят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й. Промяната се вписва в Държавния регистър по искане на притежателя. Всички документи, за които притежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър.

Кой може да подаде искане за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на търговска марка се подава в Патентното ведомство на Република България от притежателя или заявителя на марка или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път; по електронна поща.

Искането следва да бъде подписано от притежателя или заявителя на марката или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато притежателят или заявителят на марката е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка се разглежда от отдел „Експертиза“ на дирекция „Марки и географски означения“. Експертът проверява дали са посочени идентификационни данни на лицата, индивидуализация на марката, а също така дали са приложени документите, които са изброени по-горе в тази статия. При наличие на нередовности, експертът изпраща съобщение, в което посочва, че заявителят има 3-дневен срок за отстраняването на посочените в съобщението нередовности. Производството се прекратява, в случай, че нередовностите не бъдат отстранени в предоставения срок. Ако няма установени нередовности или те са отстранени в срок, промяната в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка се вписва в Държавния регистър на марките.

Какви са държавните такси за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка е 50 лева.

Услугата „вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка“ включва следните действия:

  • запознаване на клиента с процедурата;
  • подготовка на всички необходими документи;
  • входиране на документите;
  • заплащане на държавни такси;
  • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
  • получаване на документ издаден от Патентното ведомство, който удостоверява вписаната промяна;
  • предоставяне на документа на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на промяна в името и адреса чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на промяна в името и адреса на притежател или заявител на търговска марка, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.