Отказ от право върху регистрирана марка

Тази статия има за цел да опише процедурата по вписване на отказ на притежателя на марка от правото върху регистрираната марка. Правната уредба на процедурата се съдържа в член 24 от Закона за марките и географските означения и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост.

Съгласно чл.24 от ЗМГО притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана. Отказът има действие от вписването му в Държавния регистър. Важно е да бъде отбелязано, че когато има вписан лицензионен договор, отказът от право се вписва, след като притежателят представи доказателство, че е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху марката. Също така, отказът на един или няколко от съпритежателите на правото върху марка не води до прекратяване действието на регистрацията по отношение на останалите съпритежатели.

Кой може да подаде искане за вписване на отказ от право върху регистрирана марка в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на отказ от право върху регистрирана марка се подава в Патентното ведомство на Република България от притежателя на марката или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на отказ от право върху регистрирана марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път или по електронна поща.

Искането (декларацията) трябва да съдържа:

 • идентификационни данни на марката (регистров номер);
 • данни за отказа – дали отказът се отнася за всички или за част от стоките или услугите, включени в регистрацията на марката;
 • данни за представителя по индустриална собственост, ако е упълномощен такъв.

Към искането е необходимо да се приложат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • документ за платени държавни такси, когато отказът се отнася само за част от стоките или услугите;
 • когато има вписан лицензионен договор, се предоставя уведомление, че притежателят на марката е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху марката.

Искането следва да бъде подписано от притежателя на марката или от изрично упълномощен представител по индустриална собственост. Когато притежателят е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за вписване на отказ от право върху регистрирана марка постъпва в дирекция „Марки и географски означения“. В 2-дневен срок от постъпването на искането, експерт от дирекцията проверява дали е посочена марката, дали са платени държавните такси (при отказ само за част от стоките или услугите), а също така дали е приложено пълномощно, когато искането е подадено чрез представител по индустриална собственост.

Когато таксите не са платени и/или не  е приложено пълномощното, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.

Ако не са били констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок, искането се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването на искането, проверява статуса на марката в електронната база данни, а при необходимост и в досието на марката и извършва преценка на предоставените документи.

В случай, че в процеса на проверката се констатират недостатъци или несъответствия в подаденото искане и приложените към него документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на марката и тези в искането, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения  7-дневен срок.

Когато искането отговаря на изискванията определени в Закона за марките и географските означения и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на отказа от право върху регистрираната марка. Когато искането не отговаря на изискванията,  се издава мотивирано решение за отказ.

Вписване в Държавния регистър на марките и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

Искането незабавно се връща за извършване на вписването в Държавния регистър на марките, след като решението бъде подписано. За извършеното вписване се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България. Отказът на притежателя на марка от правото върху регистрираната марка има действие от вписването му в Държавния регистър.

Какви са държавните такси за вписване на отказ от право върху регистрирана марка?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство, вписване на отказ от право за всички стоки и/или услуги на марката е 0 лева. Когато отказът е за част от стоките и/или услугите на марката, таксата е 50 лева.

Услугата „вписване на отказ от право върху регистрирана марка“ включва следните действия:

 • запознаване на клиента с процедурата;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;

Поради изброените по-горе особености и поради сложността на процедурата при вписване на отказ от право върху регистрирана марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на отказ от право върху регистрирана марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на отказ от право върху регистрирана марка, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на отказ от право върху регистрирана марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на отказ от право върху регистрирана марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.