Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

Право на използване на регистрирано географско означение

Съгласно чл. 55 от Закона за марките и географските означения регистрирано географско означение може да се използва само от лице, което е вписано като негов ползвател. Вписаният ползвател може да използва географското означение само за стоката, за която е регистрирано. Той има право да го поставя върху стоките или върху тяхната опаковка, в рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката, или върху други документи.

Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

Тази статия има за цел да опише процедурата по вписване на ползвател на регистрирано географско означение.

Кой може да подаде заявка за вписване на ползвател на регистрирано географско означение?

Всяко лице, което има право на заявяване, може да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение. Тоест, това е всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености.

Заявката за вписване на ползвател на регистрирано географско означение се подава в един екземпляр в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.

Заявката за вписване на ползвател на регистрирано географско означение трябва да съдържа:

 1. искането за вписване като ползвател, което представлява изричното волеизявление на заявителя за вписване на ползвател на регистрирано географско означение;
 2. името и адреса на заявителя,
 3. идентификационни данни на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен;
 4. адрес за кореспонденция, когато има такъв;
 5. наименованието на географското означение и регистровия номер;
 6. посочване на конкретната стока, за която се отнася географското означение;
 7. описание на границите на географското място – страната, района или определената местност;
 8. описание на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
 9. подпис.

Към заявката се прилагат:

 1. удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място;
 2. удостоверение, което следва да бъде издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености;
 3. документ за платени държавни такси (таксите могат да бъдат заплатени директно в Патентното ведомство или по банков път);
 4. пълномощно – когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост.

След като заявката постъпи в Патентното ведомство на Република България всяка заявка се вписва във входящия регистър на географските означения с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея. Извършва се  проверка дали заявката е подадена от лице, което има право на заявяване; дали заявката е подадена в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път; дали заявката съдържа искането за вписване като ползвател, името и адреса на заявителя и географското означение и регистровия номер; дали към заявката е приложено удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място, а също така и удостоверение, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености; дали е приложен документ за платени държавни такси.

В случай че бъдат констатирани недостатъци, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако в предоставения тримесечен срок заявителят не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството. Когато заявката за вписване на ползвател на географско означение отговаря на изискванията изчерпателно посочени по-горе, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за вписване на последващ ползвател, издаване на свидетелство и публикация. Когато дължимите държавни такси се заплатят в срок, се взема решение за вписване на ползвател, заявителят се вписва в Държавния регистър на географските означения като ползвател и му се издава свидетелство за използване на географското означение. Когато в едномесечния срок дължимите такси не се заплатят, заявката се счита за оттеглена.

Отменяне на вписването на ползвател

Вписването на ползвател се отменя по искане на всеки вписан ползвател, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки или произведените от него стоки не притежават установените качества или особености. Отменянето на вписването на ползвател има действие от датата на подаване на искането за отменяне. Отменянето не засяга влезли в сила решения по искове за нарушение, доколкото са изпълнени преди отменянето.

Поради изброените по-горе особености при вписването на ползватели на географски означения и поради сложността на процедурата, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, който да подготви всички документи, които се изискват съгласно Закона на марките и географските означения, а също така и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписването на ползвател на географско означение чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по вписване на ползвател на регистрирано географско означение. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при вписването на ползвател на географско означение чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.