Процедура по регистрация на географски означения

Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство на Република България. Регистрационната процедура на географските означения е регламентирана в Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

Правната закрила обхваща забрана за:

– всяко използване в търговската дейност на географското означение за стоки, които са сходни на стоката, за която е регистрирано, доколкото се експлоатира известността на защитеното означение;

– неправилно използване или имитиране на географското означение, дори и когато истинският произход на стоката е отбелязан, или използването му в превод или заедно с изрази като „род“, „вид“, „тип“, „имитация“ и други подобни;

– използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на стоката, посочено върху опаковката, в рекламни материали или документи, свързани със стоката, което указание може да създаде невярно впечатление относно нейния произход;

– други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно истинския произход на стоката.

Право на заявяване

Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености.

Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход се определят и установяват от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му.

Подаване на заявка

Заявката за регистрация на географско означение следва да се подаде в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Заявката трябва да се отнася само до едно географско означение.

Заявката се подава в един екземпляр по образец на Патентното ведомство и трябва да съдържа:

  1. искането за регистрация;
  2. името и адреса на заявителя;
  3. наименованието за произход или географското указание;
  4. посочване на стоката;
  5. описание на границите на географското място;
  6. описание на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход.

Към заявката се прилагат:

– препис на заповедта за определяне на границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход. Заповедта съдържа: – наименованието за произход или географското указание; – стоката; – описание на границите на географското място; – данни за основните физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и ако е необходимо – на суровините; – описание на традиционния местен метод за производство на стоката; – качествата и характеристиките на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход; – компетентния орган, извършващ проверките за съответствие между качествата и характеристиките на произвежданите стоки и тези на наименованието за произход или географското указание и за връзката им с географската среда или с географския произход; – периодите, в които произвежданите от вписан ползвател стоки ще бъдат проверявани за съответствие от компетентния орган.

– удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място;

– карта или скица, върху която са очертани границите на географското място;

– документ за регистрация на географското означение в страната на произхода, в случай, че заявителят е чуждестранно лице;

– документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация на заявката;

– пълномощно, в случай че по заявката е упълномощен представител по индустриална собственост.

Всяка заявка се вписва във входящия регистър на географските означения с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

Формална експертиза

За всяка заявка се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 60 от Закона за марките и географските означения, а именно: – дали заявката за регистрация на географско означение е подадена в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път; – дали заявката съдържа реквизитите и към нея са приложени документите посочени по-горе в тази статия.

Когато се констатират недостатъци, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. В случай че в тримесечния срок заявителят не отстрани недостатъците, производството се прекратява.

Експертиза по същество

За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва експертиза по същество в 18-месечен срок.

Експертизата по същество обхваща следните етапи:

  1. проучване на заявеното географско означение по чл. 51 ЗМГО.
  2. проучване на заявеното географско означение по чл. 52 ЗМГО. Съгласно чл. 52 от ЗМГО „не се регистрира като географско означение наименование, което: – се е превърнало на територията на Република България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им; -е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката; – е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки; – е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение. Проучването по чл. 52 ЗМГО се извършва в базите данни на заявените и регистрираните по национален ред географски означения, марки, сортове растения и породи животни, на регистрираните по реда на Лисабонската спогодба наименования за произход, на международните регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола и на заявените и регистрираните марки на Общността, на заявените и регистрираните наименования за произход и географски указания за земеделски продукти и храни, вина и спиртни напитки съгласно регламентите на Европейския съюз, както и съгласно двустранни договори между Европейския съюз и трети страни, речници, енциклопедии и други източници на информация, включително достъпни в интернет.
  3. анализ на резултатите от проучването. Анализът на резултатите от проучването се извършва въз основа на сравнение на заявеното географско означение с намерените при проучването материали.

Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя 3-месечен срок за възражения. Когато в предоставения 3-месечен срок заявителят не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за отказ на регистрацията.

Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на ЗМГО, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за регистрация и вписване на първи ползвател, издаване на свидетелство и публикация. Когато в предоставения едномесечен срок дължимите такси се заплатят, се взема решение за регистрация, в което се посочва и регистровият номер, под който географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения. Когато в едномесечния срок дължимите такси не се заплатят, заявката се счита за оттеглена.

Публикация в официалния бюлетин

Патентното ведомство публикува в официалния си бюлетин всички регистрирани географски означения и последващите промени, свързани с тях.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на географско означение и поради сложността на процедурата е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на географско означение чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.