Регистрация на марка на Европейския съюз

Марката на Европейския съюз (или известна още като Европейска марка или марка на Общността) е графично представен знак, способен да отличи стоките и/или услугите на едно лице от стоките и/или услугите на други лица. Марката на Европейския съюз може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци. Тя има единен характер. Валидна е за територията на всички страни – членки на Европейски съюз и се регистрира в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост по реда на Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета, изменил Регламент на ЕС № 207/2009 относно марката на Общността.

Предимства на марката на Европейския съюз:

 • Действието на марката на Европейския съюз се разпростира на територията на всички страни – членки на ЕС.
 • При последващо разширение на Европейския съюз марката автоматично разширява териториалната си закрила без да се налага да се предприемат действия от страна на нейния притежател.
 • Процедурата по регистрация на Европейска търговска марка е опростена: не е необходимо да има базова заявка или базова регистрация в страната на произхода; подава се една заявка; процедурата по регистрация е на един език; кореспонденцията е само с един административен орган; използва се само един представител по индустриална собственост; заплащат се такси в една валута; проследява се движението на една заявка и се поддържа само една регистрация.
 • По-ниски разходи: системата за марката на Европейския съюз е икономически най-изгодна в сравнение с общите разходи за отделни национални регистрации във всички или в няколко държави.
 • Датата на заявяване на марка на ЕС се признава за приоритетна дата при подаване на последващи заявки по национален и международен ред.
 • Задължение за използване – за използване се счита ако марката е била използвана дори само в една страна-членка или част от нея.
 • Марката на Европейския съюз може да се прехвърля по отношение на всички или част от стоките и/или услугите. За марка на Европейския съюз може да се сключват лицензионни договори както за целия Европейски съюз, така и за отделни страни-членки.
 • Марката на Европейския съюз представлява по-ранно право по отношение на последващи марки във всички страни-членки.

Кой може да подаде заявка и как?

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде заявка за регистрация на марка на Европейския съюз. Заявители, които нямат постоянно местожителство в страна – членка на Европейския съюз е задължително да се обърнат към представител по индустриална собственост.

Заявката за регистрация на марка на Европейския съюз може да се подаде директно в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост или по електронен път.

Езици

Заявката за регистрация на марка на Европейския съюз може да бъде подадена на един от езиците на страните-членки на Европейския съюз, но също така е задължително да се посочи и втори език, който следва да се избере между петте работни езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно: английски, френски, немски, испански и италиански. Езиците не могат да бъдат променяни след подаването на заявката.

Срок на действие на марката на Европейския съюз

Срокът на действие на регистрацията е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години.

Какви права осигурява регистрацията на марка на Европейския съюз?

Марката на Европейския съюз дава право на притежателя й да забрани на трети лица да използват в целия Европейски съюз без негово съгласие знаци, които са идентични или сходни на марката за сходни и/или идентични стоки и/или услуги. Важно е да бъде отбелязано, че ако марката на Европейския съюз се ползва с репутация в Европейския съюз, забраната за използване на идентични и сходни знаци се разпростира и върху стоки и/или услуги, които не са сходни и/или идентични на тези, за които е регистрирана марката, тъй като марките ползващи се с репутация имат една по-широка защита.

Колко време отнема регистрационната процедура?

Срокът от подаването на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз до регистрацията й, в случай че няма подадена/и опозиция/и, е около четири месеца.

При регистрация на марка на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на марковото право и е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с регистрацията на марки на Европейския съюз. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на марка на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи, тъй като е европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни и е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на марка на Европейския съюз;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марката на Европейския съюз;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Регламент 1001/2017 и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви марка на Европейския съюз;
 • Попълване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура на марка на Европейския съюз;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната марка на Европейския съюз;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на марката на Европейския съюз.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно марката на Европейския съюз. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.