Марка на Европейския съюз

Марката на Европейския съюз (или известна още като Европейска марка или марка на Общността) е графично представен знак, способен да отличи стоките и/или услугите на едно лице от стоките и/или услугите на други лица. Марката на Европейския съюз може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци. Тя има единен характер. Валидна е за територията на всички страни – членки на Европейски съюз и се регистрира в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост по реда на Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета, изменил Регламент на ЕС № 207/2009 относно марката на Общността.

Предимства на марката на Европейския съюз:

  • Действието на марката на Европейския съюз се разпростира на територията на всички страни – членки на ЕС.
  • При последващо разширение на Европейския съюз марката автоматично разширява териториалната си закрила без да се налага да се предприемат действия от страна на нейния притежател.
  • Процедурата по регистрация е опростена: не е необходимо да има базова заявка или базова регистрация в страната на произхода; подава се една заявка; процедурата по регистрация е на един език; кореспонденцията е само с един административен орган; използва се само един представител по индустриална собственост; заплащат се такси в една валута; проследява се движението на една заявка и се поддържа само една регистрация.
  • По-ниски разходи: системата за марката на Европейския съюз е икономически най-изгодна в сравнение с общите разходи за отделни национални регистрации във всички или в няколко държави.
  • Датата на заявяване на марка на ЕС се признава за приоритетна дата при подаване на последващи заявки по национален и международен ред.
  • Задължение за използване – за използване се счита ако марката е била използвана дори само в една страна-членка или част от нея.
  • Марката на Европейския съюз може да се прехвърля по отношение на всички или част от стоките и/или услугите. За марка на Европейския съюз може да се сключват лицензионни договори както за целия Европейски съюз, така и за отделни страни-членки.
  • Марката на Европейския съюз представлява по-ранно право по отношение на последващи марки във всички страни-членки.

Кой може да подаде заявка и как?

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде заявка за регистрация на марка на Европейския съюз. Заявители, които нямат постоянно местожителство в страна – членка на Европейския съюз е задължително да се обърнат към представител по индустриална собственост.

Заявката за регистрация на марка на Европейския съюз може да се подаде директно в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост или по електронен път.

Езици

Заявката за регистрация на марка на Европейския съюз може да бъде подадена на един от езиците на страните-членки на Европейския съюз, но също така е задължително да се посочи и втори език, който следва да се избере между петте работни езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно: английски, френски, немски, испански и италиански. Езиците не могат да бъдат променяни след подаването на заявката.

Срок на действие на марката на Европейския съюз

Срокът на действие на регистрацията е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години.

Какви права осигурява регистрацията на марка на Европейския съюз?

Марката на Европейския съюз дава право на притежателя й да забрани на трети лица да използват в целия Европейски съюз без негово съгласие знаци, които са идентични или сходни на марката за сходни и/или идентични стоки и/или услуги. Важно е да бъде отбелязано, че ако марката на Европейския съюз се ползва с репутация в Европейския съюз, забраната за използване на идентични и сходни знаци се разпростира и върху стоки и/или услуги, които не са сходни и/или идентични на тези, за които е регистрирана марката, тъй като марките ползващи се с репутация имат една по-широка защита.

Колко време отнема регистрационната процедура?

Срокът от подаването на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз до регистрацията й, в случай че няма подадена/и опозиция/и, е около четири месеца.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на марка на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Регламент 2424/2015. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства относно регистрацията на марка на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи. Услугата регистрация на марка на Европейския съюз включва всички действия, които можете да намерите на следния линк: http://kadievaip.com/services/trademarks-bg/community-trademarks-bg/

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно марката на Европейския съюз. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.