Процедура по регистрация на търговска марка в България (регистрация на национална марка)

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според начина на представяне марките биват триизмерни (обемни), звукови, комбинирани, словни, фигуративни. По предназначение марките са търговски марки, марки за услуги, колективни марки и сертификатни марки. В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (Европейска търговска марка или т.нар. марка на Общността), международна търговска марка.

Притежателят на марката получава изключителното право да използва марката, да се разпорежда с правото върху марка и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност идентичен или сходен знак.

Настоящата статия ще разгледа реда за регистрация на национална търговска марка с действие на територията на Република България. Регистрационната процедура на търговските марки е регламентирана в Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

Кой може да подаде заявка за регистрация на национална марка в Патентното ведомство на Република България?

Съгласно Закона за марките и географските означения, заявители за регистрация на марки могат да бъдат български физически и юридически лица, а също така и чуждестранни физически и юридически лица, които следва да извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.

Заявката за регистраця на марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини:

– директно в Патентното ведомство;
– по пощата;
– по факс (оригиналните документи трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факса);
– по електронен път (услугата функционира от 2014 година).

Заявката за регистрация на марка трябва да съдържа:

– искане за регистрация;
– име и адрес на заявителя;
– изображение на марката;
– списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация;
– за колективни и сертификатни марки – правилата за тяхното използване.

Следва също да се заплати държавна такса за заявяване, експертиза и публикация, която е в размер на 190 лева в случай, че в заявката са посочени до три класа стоки и/или услуги. За всеки следващ посочен клас се заплаща по 40 лева.

Първата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство е проверка дали са изпълнени изискванията от Закона за марките и географските означения за установяване датата на подаване. За дата на подаване се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

– искане за регистрация;
– име и адрес на заявителя;
– изображение на марката;
– списък на стоките и услугите;
– в случай, че се иска регистрация на колективна или сертификатна марка – правилата за тяхното използване.

Заявката следва да бъде подписана от заявителя или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато заявителят е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Когато тези изисквания са изпълнени, заявката за регистрация на марка се вписва във входящ регистър на заявките за марки като се отбелязва съответният входящ номер и дата на подаване.

Следващата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство е дали има приложен документ за платени държавни такси за заявяване, експертиза и публикация.

В двумесечен срок след представяне на документа за платени такси се извършва следващата експертиза, т.нар. експертиза по същество. При констатирани недостатъци при тази експертиза, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. В случай, че в този двумесечен срок заявителят не острани недостатъците, производството се прекратява.

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза се извършва следващата експертиза, която е експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ, тоест дали марката попада в приложното поле на чл. 11 от Закона за марките и географските означения. При наличие на основание за отказ, заявителят се уведомява и му се предоставя възможност да подаде възражение в тримесечен срок. Ако в рамките на срока от три месеца, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ.

Следващата част от процедурата по регистрация на търговска марка е публикацията на заявката в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Тя се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ. В тримесечен срок от публикацията на марката:

1. всяко лице има право да подаде възражение срещу регистрацията въз основа на абсолютните основания за отказ.
2. притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 да подадат опозиция срещу регистрацията на марка, а също така и срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България.

Производството по опозиция ще бъде разгледано подробно в отделна статия. Когато опозицията е неоснователна се постановява решение за отхвърлянето й. Когато тя е основателна се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията на марката.

Когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на държавни такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство. Тези такси са в размер на 400 лева и следва да бъдат заплатени в едномесечен срок от получаване на уведомлението. След заплащането на таксите се взема решение за регистрация на марката като марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство, след което се издава свидетелство за регистрация.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по регистрация на национална търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.