Колективни и сертификатни марки

Колективни и сертификатни марки

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според начина на представяне марките биват триизмерни (обемни), звукови, комбинирани, словни, фигуративни. В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (Европейска търговска марка или т.нар. марка на Общността), международна търговска марка. По предназначение марките са търговски марки, марки за услуги, колективни марки и сертификатни марки.

Настоящата публикация има за цел да предостави повече информация относно колективните и сертификатните марки.

Колективни марки

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за марките и географските означения колективната марка е марка – притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. Сдружението задължително следва да приеме Правила за използване на колективната марка. Тези Правила трябва да съдържат данни за лицата, които могат да използват марката; условия за членство в сдружението; условия за използване на марката и основания, поради които на член на сдружението може да се забрани използването й.

Важно е да се отбележи, че правото върху колективна марка не може да се прехвърля. Също така, лица, които не са членове на сдружението, не могат да получат разрешение за използването й. Колективната марка служи като ефективно средство за успешен маркетинг на определен продукт, тъй като всеки един от производителите наистина трудно би могъл да популяризира своята марка, а също и да получи признание от страна на потребителите.

Сертификатни марки

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за марките и географските означения сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката. Притежателят на марката задължително следва да приеме Правила за използване на сертификатната марка. Тези Правила трябва да съдържат указания за качеството, материала или други характеристики на стоките или услугите; мерките за контрол, които притежателят на сертификатната марка упражнява, и санкциите, които налага.

Следва да се отбележи, че притежателят на сертификатна марка не може да я използва за означаване на произвежданите от него стоки или услуги. Регистрацията на сертификатна марка може да се отмени, когато притежателят й е използвал марката за означаване на стоки или услуги, произведени или извършени от него.

Процедура по регистрация на колективни и сертификатни марки

Заявката за регистрация на колективна и сертификатна марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини:

– директно в Патентното ведомство;
– по пощата;
– по факс (оригиналните документи трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факса);
– по електронен път (услугата функционира от 2014 година).

Заявката за регистрация на колективна и сертификатна марка трябва да съдържа:

– искане за регистрация;
– име и адрес на заявителя;
– изображение на марката;
– списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация;
– правилата за използване на колективната и сертификатната марка.

Важно е да се отбележи, че ако има промени в Правилата за използване, притежателят следва да ги представи в Патентното ведомство. Промените ще имат действие от представянето им в Патентното ведомство. Патентното ведомство предоставя достъп до правилата за използване на колективните и сертификатните марки.

Отмяна на регистрацията на колективна и сертификатна марка

Регистрацията на колективна или сертификатна марка може да се отмени по искане на всяко лице в следните случаи:

– Когато марката не е била използвана съгласно чл. 19 от Закона за марките и географските означения;
– Когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана;
– Когато използването на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана, е по начин, който въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
– Когато притежателят й е разрешил или търпял използване, което противоречи на правилата за използване.

Колективна или сертификатна марка, чиято регистрация е отменена или прекратена, представлява пречка за регистрацията на идентична или сходна марка за идентични или сходни стоки или услуги на името на друго лице в тригодишен срок от публикуването на отмяната или прекратяването.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на колективна или сертификатна марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на колективна и/или сертификатна марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави основна информация относно колективните и сертификатни марки. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.