Регистрация на марка – пет важни действия, които следва да извършите още преди попълването на заявката за регистрация на марка.

КАКВО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ДА СТЕ ПОПЪЛНИЛИ ЗАЯВКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА?

1. На първо място е важно да идентифицирате в кои държави искате вашата марка да има действие. Определете търговския си интерес в момента и в бъдеще (след три, пет, седем години). Това е необходимо, за да се определи дали ще регистрирате национална търговска марка, европейска търговска марка (марка на Европейския съюз или марка на Общността) или международна търговска марка.

2. След това е изключително важно да направите обстойно предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права. При извършването на тази предварителна проверка на търговска марка задължително трябва да проверите дали има:

– по-ранни регистрирани или заявени идентични или сходни марки предназначени за идентични или сходни стоки и/или услуги;
– нерегистрирани идентични или сходни марки, които се използват в търговската дейност на Република България;
– по-ранни регистрирани идентични или сходни марки предназначени за стоки и/или услуги, които не са идентични или сходни;
– регистрирана фирма, която е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.

Препоръка: Тази проверка на марка следва да се направи, за да се намали рискът от подаване на опозиция или искане за заличаване на марката.

3. След като извършите горната проверка следва да пристъпите към анализ на марката съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения и по-конкретно дали марката попада в приложното поле на чл. 11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), където са уредени абсолютните основания за отказ. Извършването и на тази проверка е задължително, защото тази проверка се извършва от експертите от Патентното ведомство и само ако марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, заявката ще премине успешно експертизата по същество.

4. На следващо място трябва да определите стоките и/или услугите, за които ще заявявате марката за регистрация. Много е важно да знаете, че списъкът на стоките и/или услугите, за които ще бъде бъде заявена марката сега не може да бъде допълван с допълнителни стоки и/или услуги по-нататък, а има възможност само да бъде ограничаван. Същевременно ако не използвате марката си по отношение на всички стоки или услуги, за които подавате заявка, тя би била атакувана по-лесно.

Препоръка: Препоръчително е да се подава заявка само за стоки и/или услуги, за които марката ще бъде използвана, включително и за стоки и/или услуги, които смятате, че ще произвеждате/ предлагате по-нататък.

5. Важно е да знаете, че в марката не могат да се внасят промени по време на действие на регистрацията или при подновяването й. Законът за марките и географските означения регламентира само един случай, в който в марката могат да се внасят промени и той е когато марката включва името и адреса на притежателя. Всяка промяна в тях, при условие че не засяга съществено марката, така както е регистрирана, може да бъде направена по искане на притежателя.

Препоръка: Помислете много внимателно как искате да изглежда вашата марка и се убедете, че няма да промените мнението си, защото в противен случай, ако искате да регистрирате марката, след като сте я променили, ще трябва да подадете нова заявка за регистрация на марка.

Това са най-важните действия, които следва да извършите още преди да сте попълнили заявката за регистрация на марка. Самата регистрационна процедура, от подаването на заявката за регистрация, до издаването на свидетелство за регистрация на марка, ще бъде описана в отделна статия.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да запознае заявителите на търговски марки с действията, които следва да се предприемат преди попълването на заявката за регистрация на марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, а също така и за извършване на подробно предварително проучване, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.