Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Затова услугата „наблюдение на марки“ или „мониторинг на търговски марки“ е изключително важна услуга, която представител по индустриална собственост Красимира Кадиева предоставя. „Наблюдение на търговска марка“ стана наложително след измененията през март 2011 година на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), с които изменения се въведе процедура по опозиция та търговска марка, т. нар. опозиционна система, каквато система е въвело и Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар, а също така и немалко ведомства в различни европейски държави. При тази система, експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за наличието на по-ранни марки, а извършват експертиза по същество на заявки за регистрация на марки само на абсолютните основания за отказ, които са уредени в чл.11 от ЗМГО. В случай, че марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, то заявката се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В срок от три месеца от публикацията, притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, имат право да подадат опозиция срещу регистрацията на марката. В случай, че не е подадена опозиция или ако е подадена опозиция, тя е отхвърлена като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката. В този случай притежателите на търговски марки следва да полагат необходимата грижа, за да опазят придобитите права. Най-ефективният начин за това е да се следят публикуваните заявки за регистрация на марки и при преценка, че е подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на притежаваната, да бъде подадена опозиция, за да не бъде регистрирана сходна или идентична марка. Затова притежателите както на регистрирани, така и на нерегистрирани марки, следва да полагат грижа за защита на правата си като се следят всички търговски марки, които се заявяват за регистрация с действие на територията на Република България. „Наблюдение на марка“ (или мониторинг на марка) е важна превантивна услуга, чрез която притежателят на търговска марка ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.

По какъв начин се извършва наблюдението на марката?

Наблюдението на марките се извършва чрез специализиран софтуер, който идентифицира и намира абсолютно всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Според независима институция, която е извършила проучване на няколко софтуера, предлагани от различни организации за наблюдение на марки, софтуерът, който Красимира Кадиева използва, за да предлага услугата „наблюдение на марка“ на клиентите си, е обявен за най-добрия в света. Методологията за извършване на проучването, а също така и резултатите са подробно описани и публикувани в доклад. Този софтуер генерира и предоставя отчети всяка седмица, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция.

Предимства на софтуера за наблюдение на марки:

 • Изключително високо качество на достъпна цена;
 • Ежеседмични доклади;
 • Достатъчно време за изготвяне и подаване на опозиция;
 • Най-добрият алгоритъм за наблюдение на марки в света според проучване, което е извършено от независима институция.

Какви видове наблюдение на марки предлагате?

Предлагат се следните видове наблюдение на марка.

 1. Наблюдение на национална марка, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Република България – относно заявките за регистрация на национални марки;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) – относно заявките за регистрация на международни търговски марки, с действие на територията на Република България.
 1. Наблюдение на марка на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
 1. Глобално (за цял свят), за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за всички 88 държави;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на САЩ;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Норвегия;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Швейцария;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Турция;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Канада.
 1. Отделна страна – изберете която и да е страна-членка от 28-те членки на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на патентното ведомство на страната-членка, на която територия е регистрирана марката;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Норвегия;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Швейцария;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Турция;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Канада.

По-долу са изброени само част от неблагоприятните последици от регистрация на сходна марка:

– накърнена репутация;
– загуба на пазарен дял;
– загуба на доверие на потребителите;
– неправомерно облагодетелстване.

ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ

Услугата „наблюдение на марка“ или „мониторинг на марка“ се предоставя за период от минимум една година.

В случай, че желаете да се възползвате от услугата наблюдение на търговска марка (или мониторинг на търговска марка), моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде наблюдавана, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с Красимира Кадиева на 00359 882 308 670. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.