Какво е препоръчително да направят всички притежатели на търговски марки, за да съхранят марките си в годините?

МАРКАТА Е ЛИЦЕТО НА ВСЕКИ БИЗНЕС. МАРКАТА ПРОДАВА. МАРКАТА СЪЗДАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОДУКТ, ПРОИЗХОД И КАЧЕСТВО.

Смятам, че регистрацията на търговска марка е само началото, а успешното й налагане на пазара и трайното запазване на марката в годините са най-важните задължения за всеки притежател на марка.

Препоръките, които са описани имат за цел да ви помогнат успешно да запазите търговската си марка в годините.

1. На първо място, след като вече имате регистрирана търговска марка е препоръчително да полагате грижа като следите всички публикувани заявки за регистрация на марки и при преценка, че е подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на вашата, да подадете опозиция, за да не бъде регистрирана сходна или идентична на вашата марка. Поради това наблюдението на марки е важна превантивна услуга, чрез която притежателят на търговска марка ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.

Препоръка: Възползвайте се от услугата „наблюдение на марка“, за да защитите правата и интересите си като подадете опозиция, в случай, че бъде подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на вашата. По този начин ще избегнете неблагоприятните последици като накърнена репутация, загуба на пазарен дял, загуба на доверие на потребителите и неправомерно облагодетелстване.

2. Извършвайте наблюдение на търговската си марка и упражнявайте правото си на опозиция и на подаване на искане за заличаване на марката навреме, защото съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗМГО когато притежателят на право върху по-ранна марка в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

3. Използвайте марката си и задължително събирайте датирани доказателства за използването на вашата марка. Използване в търговската дейност е:
– поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
– предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
– вносът или износът на стоките с този знак;
– използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Важно е да бъде отбелязано, че за реално използване се счита и използването на марката от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана.

КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО МАРКАТА НЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА?

Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗМГО когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването. Поради това е важно да използвате марката си, а също така и да събирате датирани доказателства за използването й, за не бъде поискана отмяна на регистрацията на марката.

4. Съгласно чл.40 от ЗМГО притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й. В случай, че настъпи промяна в името или адреса на притежателя на марка е необходимо да уведомите Патентното ведомство, за да бъде вписана тази промяна.

5. Не забравяйте да подновявате регистрацията на вашата търговска марка. Не забравяйте, че срокът на действие на регистрацията е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години. Искането за подновяване може да се подаде в последната година на срока по чл. 20, ал. 1 или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса.

Препоръка: Препоръчително е да подадете искането за подновяване на регистрацията на вашата марка през последната десета година, защото след изтичането й ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху марката, следва да подадете нова заявка за регистрация.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да запознае притежателите на търговски марки с действията, които е препоръчително да предприемат с цел успешното съхранение на техните марки в годините. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

+