Условия за Fast Track (ускорена процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка на Европейския съюз

Както беше описано в новината, публикувана на 14 септември 2015 г., от 24 ноември 2014 г. ОХИМ предлага на заявители на марки на Европейския съюз (марки на Общността) нова ускорена процедура наречена Fast Track, която позволява заявката за регистрация на марка на Общността (марка на Европейския съюз) да бъде разгледана и публикувана за половината от времето или дори по-бързо в сравнение с обикновени заявки. През изминалите осем месеца от въвеждането на ускорената процедура, заявките са били обработени и публикувани средно в рамките на седем дни. Въпреки това, ускорената процедура не дава гаранция, че марката на Европейския съюз (марката на Общността или Европейската марка) ще бъде регистрирана по-бързо, тъй като понякога е възможно срещу заявката за марка да бъде подадена опозиция.

На заявителите на марки на Европейския съюз се препоръчва да се възползват от възможността на ускорената процедура като подадат заявлението си за регистрация на марката използвайки формуляра за заявка в пет стъпки или разширения формуляр (формуляр за специалисти). Формулярът за заявка в пет стъпки е специално пригоден за ускорената процедура, докато при избор на разширения формуляр заявителите ще бъдат предупредени ако заявката не изпълнява някое от условията на ускорената процедура. Въпреки това, за по-сложни заявки, заявителите се съветват да използват разширения формуляр (например в следните случаи: 1) при подаване на заявка за регистрация на колективна марка; 2) при претендиране трансформация на международна марка; 3) при предоставяне на собствен списък на стоки и услуги и др. случаи).

Ускорената процедура е безплатна, но заявителите следва да изпълнят следните условия:

 1. Постоянният адрес на заявителя трябва да бъде в Европейския съюз. В случай, че това условие не може да бъде изпълнено, следва да се посочи валиден представител.
 2. Марката следва да бъде една от следните видове: словна, фигуративна, звукова, триизмерна.
 3. Марката не трябва да бъде колективна марка.
 4. Заявлението за регистрация не трябва да съдържа описание на марката.
 5. Не трябва да има отказ от изключителни права (дисклайм).
 6. Заявителят не трябва да подава искане за национално търсене.
 7. Не трябва да бъдат предявени претенции за приоритет или старшинство.
 • В случай, че е предявена претенция за приоритет или старшинство, марката, на която се основава претенцията следва да може да бъде импортирана от базата данни TMView по време на подаването на заявката;
 • В случай, че е предявена претенция за приоритет или старшинство и свързаната марка не се съдържа в базата данни TMView, следва да се приложи съответното удостоверение.
 1. В случай, че е предявена претенция за изложбен приоритет, заявката може да бъде обработена по ускорената процедура само ако е приложено съответното удостоверение.
 2. Заявителят трябва да избере стоките и услугите, които заявката за марка ще обхване от база данни, съдържаща повече от 60 000 термина, които вече са приети, одобрени и преведени. Това значително намалява пропуските и заявителите могат да бъдат сигурни, че са избрали правилни термини.
 3. Плащането трябва да бъде извършено по един от следните предвидени начини: чрез кредитна карта, банков превод, наличие на текуща сметка в ОХИМ. Заявката ще бъде разгледана само след като е извършено плащането. Важно е заявителите да имат предвид, че не е възможно възстановяването на платени суми.
 4. Ако заявителят използва език, който е различен от петте езика на ОХИМ (английски, френски, немски, италиански и испански), то той следва да приеме превода, предоставен от ОХИМ на втория език, който е избран от петте официални посочени по-горе.

Заявителите следва да имат предвид, че въпреки че заявката за регистрация на марка на Европейския съюз (марка на Общността) може да отговаря на условията на ускорената процедура в момента на подаването, то е възможно това да се промени на един по-късен етап. Това може да се дължи на недостатък, като например, марката не е достатъчно отличителна, което се установява по време на експертизата по абсолютни основания за отказ. Други причини, също така, могат да бъдат: късно плащане, ограничение на стоките и/или услугите, не е било приложено съответното удостоверение в случай на предявени претенции за приоритет или старшинство.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на марка на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Регламент 2424/2015. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на вашата марка на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да запознае заявителите на марки на Общността (марки на Европейския съюз) с условията на Fast Track (ускорената процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка на Общността. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. Въпреки усилията да бъде предоставена точна и актуална информация, не съществува никаква гаранция, че тя ще остане такава и след датата, на която материалът е публикуван. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.